Tipy na organizace věnující se prevenci závislostního chování a užívání návykových látek

Pro učitele

24. 10. 2023

Prevence vzniku a rozvoje závislostního chování a užívání návykových látek na základní škole je klíčová pro budoucí zdraví a životní dráhu žáků. V tomto období se formují základní návyky a hodnoty. Škola hraje klíčovou roli v vytváření podpůrného prostředí, kde se rozvíjejí dovednosti řešení problémů, emocionální inteligence a odolnosti. Prevence na základní škole může vytvořit pevný základ pro zdravý životní styl a chránit žáky před potenciálními negativními dopady závislostí v pozdějších fázích jejich života. Přinášíme tipy na organizace poskytující preventivní programy pro žáky.

Centrum primární prevence Drop In, o.p.s.

Centrum primární prevence Drop In, o.p.s. realizuje programy jsou zaměřeny na prevenci látkových či nelátkových závislostí, finanční gramotnost, osvojení si návyků zdravého životního stylu. Posláním je zvýšení informovanosti a získání dovedností k rozpoznání rizik nejen v oblasti užívání návykových látek, ale i u dalších sociálně patologických jevů, u žáků, studentů a široké veřejnosti.

www.dropin.cz

Témata organizace: vztahy, prevence, závislosti, tabák a alkohol, netolismus, prevence internetové komunikace, drogy, duševní zdraví, nikotin, lékové závislosti

Cesta integrace

Obecně prospěšná společnost Cesta integrace má za cíl přispívat k rozvoji nových a netradičních metod sociální práce. Prostřednictvím komunitní práce napomáhat ohroženým skupinám obyvatel k aktivní seberealizaci. Posláním je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u žáků základních škol a studentů středních škol ve Středočeském kraji – zejména regionu Praha – východ, Benešovsko a Praha západ.

www.cestaintegrace.cz

Témata organizace: poskytovat vyvážené informace o formách rizikového chování

předcházení vzniku rizikového chování, posilování vztahů, komunikace ve skupině, rozvinutí sociálních dovedností, zvyšování schopnosti orientovat se v zátěžových situacích, schopnost čelit skupinovému tlaku, zdravý životní styl, samostatné rozhodování a zodpovědnost

Elio

Jsme nezisková organizace, která poskytuje psychologické služby institucím i veřejnosti. Zajišťujeme rozvojové kurzy a vzdělávání, poradenství, terapii a diagnostiku, preventivní a psychologické služby školám.Naším cílem je, aby lidé žili svůj život naplno, a byli v něm šťastní a spokojení.

www.elio.cz

Témata organizace: kooperace, prevence šikany a agresivního chování, prevence rizikového sexuálního chování, sexualita – prevence pohlavně přenosných chorob, prevence homofobie, antikoncepce, intimita, vztahy a láska, prevence zneužívání návykových látek

Proprev

K hlavním aktivitám organizace patří programy primární prevence a adaptační výjezdy. Spolek realizuje rovněž řadu aktivit pro dospělé (pedagogy, odbornou veřejnost a rodiče). V rámci DVPP se snaží zvyšovat právní vědomí a odbornou způsobilost pedagogů ohledně problematiky výskytu rizikového chování. V oblasti vzdělávání a osvěty oslovujeme také rodiče jako nedílnou součást triády škola-dítě-rodina.

www.proprev.webnode.cz

Témata organizace: negativní následky rizikového chování, zdravý životní styl, prevence šikany, posilování pozitivních vztahů ve třídě, prohloubení sebepoznání, posilování sebevědomí, komunikační dovednosti, týmová spolupráce, nastavení hodnotového žebříčku, obtížné a krizové situace, rozvoj psychosociálních dovedností, funkční adaptace ve společnosti

Život bez závislostí

Organizace pořádá programy primární a selektivní prevence, skupiny Osobnostního rozvoje – Růstové skupiny, práce s pedagogickými týmy, semináře a  časopis Prevence a třídní učitel.

www.zivot-bez-zavislosti.cz

Témata organizace: agrese, šikana, kyberšikana a riziková komunikace prostřednictvím multimedií, závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování, předčasná sexualita, antikoncepce, promiskuita

Společně k bezpečí

Společně k bezpečí, z.s. vzniklo v roce 2007 jako občanské sdružení osob, které se zabývají problematikou bezpečnosti, prevence kriminality a vztahy mezi občany a veřejnými institucemi. V současné době je naším hlavním cílem prosazování interdisciplinární spolupráce v oblasti školství a sociálních věcí.

www.spolecnekbezpeci.cz

Témata organizace: mezilidské vztahy, komunikace, sebevědomí, příprava na setkání s nežádoucími sociálně patologickými jevy, agresivita, šikana, kriminalita dětí a mládeže, předčasná sexualita, rasismus, rasová nesnášenlivost

Prospe

Nezisková organizace poskytující specifickou prevenci školním kolektivům v mateřských, základních a středních školách. Terapeuticky pracujeme s dětmi a jejich rodinami. Vzděláváme pedagogy a lektory primární prevence.

www.prospe.cz

Témata organizace: vztahy v třídním kolektivu, vzájemná komunikace, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikana, kriminalita, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualita, vztah k vlastnímu tělu, posílení individuality a sebehodnocení.

 

Článek vznikl za podpory