Podmínky užívání portálu

Úvodní ustanovení

 1. Magic Education, s.r.o. je společností se sídlem Hamry nad Sázavou 563, 591 01 Hamry nad Sázavou, Česká republika, identifikační číslo 07975040, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 111206 vedenou u Krajského soudu v Brně (Provozovatel) provozující internetový portál dostupný na www.dvpp-kurzy.cz (Portál). Užívání Portálu se řídí těmito podmínkami (Podmínky).
 2. Účelem Portálu je agregace vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky (Kurz) poskytovaných různými vzdělávacími institucemi nebo samostatnými lektory (Vzdělávací instituce). Kurzy některých Vzdělávacích institucí lze prostřednictvím Portálu po předchozí registraci objednat. V takových případech působí Provozovatel pouze jako zprostředkovatel smlouvy, kterou uzavírá Vzdělávací instituce na straně jedné a škola nebo školské zařízení (Škola) na straně druhé.
 3. Uživatelem Portálu je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (Uživatel), která využije nebo využívá jedné nebo více nabízených služeb Portálu. Služby Portálu jsou pro Uživatele bezplatné. Některé služby jsou poskytovány pouze registrovaným Uživatelům (Registrovaný Uživatel).
 4. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele, Uživatele a Registrovaného Uživatele vyplývající z užívání Portálu a také z poskytování služeb Provozovatelem Uživatelům a Registrovaným Uživatelům. Ustanovení těchto Podmínek, která se vztahují na Uživatele, se vztahují také na Registrované Uživatele.
 5. Uživatel vstupem na Portál stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek a zavazuje se jimi řídit.

Poskytování služeb uživatelům

 1. Služby Portálu, které Provozovatel poskytuje všem Uživatelům Portálu bez ohledu na registraci, zahrnují prohlížení Kurzů, jejich vyhledávání a hodnocení. Pro hodnocení Kurzů musí Uživatel, který není Registrovaným Uživatelem, disponovat přístupovými údaji získanými od Vzdělávací instituce, jejíž Kurz navštívil.
 2. Uživatel je povinen užívat Portál v souladu s českým právním řádem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie. Uživatel je při používání Portálu povinen zejména zdržet se jakékoliv činnosti narušující fungování Portálu nebo porušující práva třetích osob.
 3. Provozovatel má právo kdykoliv omezit nebo odepřít přístup Uživatele na Portál, a to i bez informování Uživatele. K omezení nebo odepření přístupu Uživatele na Portál může dojít zejména z důvodu porušení povinností Uživatele podle těchto Podmínek. Provozovatel není povinen informovat Uživatele o omezení nebo odepření přístupu Uživatele na Portál, ani o důvodech takového omezení nebo odepření.

Registrace a vytvoření profilu registrovaného uživatele

Obecné informace k registraci

 1. Uživatel splňující níže uvedené podmínky se může na Portálu registrovat. Registrací se Uživatel stává zároveň Registrovaným Uživatelem.
 2. Registrací je Registrovanému Uživateli na Portále vytvořen vlastní osobní profil (Profil). Registrovaný Uživatel se zavazuje uvést a udržovat své osobní údaje uvedené na svém Profilu aktuální a přesné. V případě, že dojde ke změně poskytnutých osobních údajů, je Registrovaný Uživatel povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat tyto údaje na svém Profilu, nebo oznámit změnu těchto údajů Provozovateli.
 3. Pro provedení registrace musí Uživatel vyplnit elektronický formulář (Formulář) dostupný na Portálu.
 4. V první fázi registrace vyplňuje Uživatel pouze kontaktní emailovou adresu. Po odeslání vyplněného Formuláře obdrží Uživatel na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři automatickou zprávu s ověřovacím odkazem. Po rozkliknutí ověřovacího odkazu bude Uživatel přesměrován na dokončení registrace.
 5. Dokončením registrace se z Uživatele stává zároveň Registrovaný Uživatel. Registrovaným Uživatelem může být pouze registrovaná fyzická osoba (Registrovaná FO), registrovaná
 6. Vzdělávací instituce (Registrovaná Vzdělávací instituce), registrovaný ředitel Školy (Registrovaný ředitel Školy) nebo registrovaná Škola (Registrovaná Škola).

Dokončení registrace fyzických osob

 1. Fyzická osoba vyplní své jméno a příjmení. Fyzická osoba může vyplnit také název Školy, pro kterou vykonává pedagogickou činnost či telefonní číslo.
 2. Po vyplnění údajů podle předchozích odstavců a volbě hesla je registrace dokončena. Dokončením registrace se z fyzické osoby stává Registrovaná FO.

Dokončení registrace Vzdělávacích institucí

 1. Vzdělávací instituce, která je fyzickou osobou – samostatným lektorem poskytujícím Kurzy v rámci své podnikatelské činnosti, vyplní své jméno, příjmení a identifikační číslo.
 2. Vzdělávací instituce, která je právnickou osobou, vyplní svůj název, adresu a identifikační číslo.
 3. Po vyplnění údajů podle předchozích odstavců a volbě hesla je registrace dokončena. Dokončením registrace se ze Vzdělávací instituce stává Registrovaná Vzdělávací instituce.

Registrace ředitele Školy a registrace Školy

 1. Pro registraci ředitele Školy je potřeba vybrat možnost „registrovat se jako ředitele Školy“. V první fázi registrace vyplňuje ve Formuláři Uživatel, který je ředitelem Školy, pouze kontaktní emailovou adresu. Kontaktní emailová adresa musí být ověřitelná, tedy například dohledatelná na webových stránkách Školy.
 2. Po odeslání vyplněného Formuláře obdrží ředitel Školy na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři automatickou zprávu s ověřovacím odkazem. Po rozkliknutí ověřovacího odkazu bude ředitel Školy přesměrován na dokončení registrace.
 3. Ředitel Školy vyplní své jméno a příjmení. Po vyplnění údajů podle předchozích odstavců a volbě hesla je registrace dokončena. Dokončením registrace se z ředitele Školy stává zároveň Registrovaný ředitel Školy.
 4. Pouze Registrovaný ředitel Školy může vytvořit registraci Školy, jejímž je ředitelem.
 5. Registrovaný ředitel Školy vyplní název Školy, jejímž je ředitelem a potvrdí zbývající údaje o Škole, které Portál na základě zvoleného názvu Školy nabídne. V případě, že nabízené údaje zcela nebo zčásti neodpovídají skutečným údajům Školy, kontaktuje Registrovaný ředitel Školy Provozovatele na emailové adrese info@magiceducation.cz. Potvrzením nabízených údajů je dokončena registrace Školy. Dokončením registrace se ze Školy stává Registrovaná Škola.

Zrušení Profilu

 1. Registrovaný Uživatel má právo požádat o zrušení svého Profilu. Provozovatel zruší na žádost Registrovaného Uživatele jeho Profil v případě, že neexistují žádné vážné důvody pro zachování takového Profilu. Pouze Registrovaný ředitel Školy může požádat o zrušení Profilu Školy, jejímž je ředitelem.
 2. K okamžiku zrušení profilu ze strany Registrované Školy se z Pedagogů spojených s touto Školou stávají Registrované FO bez možnosti využívat služeb Objednávkového systému.
 3. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit Profil Registrovaného Uživatele i bez jeho žádosti. Důvodem pro zrušení Profilu bez žádosti Registrovaného Uživatele může být zejména porušení povinností stanovených těmito Podmínkami pro Uživatele nebo Registrované Uživatele.
 4. O zrušení Profilu informuje Provozovatel Registrovaného Uživatele písemně prostřednictvím emailové zprávy zaslané na poslední kontaktní emailovou adresu uvedenou na Profilu
 5. Registrovaného Uživatele. Provozovatel není povinen informovat Registrovaného Uživatele o důvodech zrušení jeho Profilu.
 6. Práva a povinnosti ze Smluv uzavřených před zrušením Profilu zůstávají nedotčena.

Poskytování služeb REGISTROVANÝM uživatelům

Obecné informace

 1. Provozovatel poskytuje některé služby Portálu pouze Registrovaným Uživatelům. Těmito službami jsou hlídací pes, objednávkový systém a vystavení nabídky Kurzů.
 2. Jednotlivé služby nejsou dostupné všem Registrovaným Uživatelům, ale pouze těm, kteří jsou u jednotlivých služeb uvedeni.

Hlídací pes

 1. Registrovaná FO, Registrovaný Ředitel a Registrovaná Škola mohou vedle služeb uvedených v článku 2 odstavci a) těchto Podmínek využívat také služeb hlídacího psa (Hlídací pes).
 2. Hlídací pes je bezplatná služba Portálu, jejímž prostřednictvím jsou zasílána upozornění na aktuální kurzy z jím zvolené oblasti zájmu (Oblast zájmu). Lze zvolit neomezený počet
 3. Oblastí zájmu a frekvenci zasílání upozornění.  Registrovaná FO, Registrovaný Ředitel a Registrovaná Škola mohou zvolené Oblasti zájmů či frekvenci upozorňování změnit sami na svém Profilu nebo kontaktováním Provozovatele na emailové adrese info@magiceducation.cz.

Objednávkový systém

 1. Registrovaný Ředitel a Registrovaná Škola mohou využívat také služeb objednávkového systému (Objednávkový systém). Stejně tak může Objednávkový systém využívat každá Registrovaná FO, která ve Formuláři vyplnila název Školy, pro kterou vykonává pedagogickou činnost, za předpokladu, že tuto skutečnost uvedená Registrovaná Škola potvrdila na svém Profilu (Pedagog). U Kurzů poskytovaných zdarma není potvrzení ze strany Registrované Školy potřeba.
 2. Objednávkový systém lze využít pouze ve vztahu k některým Kurzům v rámci Portálu. V rámci Objednávkového systému si Pedagog zvolí Kurz, který by chtěl absolvovat, a vyplní objednávku (Objednávka). Objednávku Pedagoga musí potvrdit Registrovaný Ředitel nebo Registrovaná Škola na svém Profilu. Potvrzením je Objednávka dokončena.
 3. Objednávku může vyplnit také Registrovaný ředitel Školy nebo Registrovaná Škola, aniž by bylo zapotřebí Objednávky Pedagoga. V takovém případě již není potřeba dalšího potvrzení Objednávky a Objednávka je dokončena samotným vyplněním Objednávky. Registrovaný ředitel nebo Registrovaná Škola mohou objednat jeden Kurz také pro více Pedagogů najednou (Skupinová objednávka). Skupinovou objednávku lze vytvořit pouze pro jeden konkrétní Kurz a konkrétní termín, respektive řadu konkrétních termínů v případě, že je daný Kurz realizován více dílčími setkáními. Ve zbytku platí pro Skupinovou objednávku totéž, co platí pro Objednávku.
 4. Dokončená Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy (Smlouva) mezi Registrovanou Školou a Registrovanou Vzdělávací institucí. Smlouvou se Registrovaná Vzdělávací instituce zavazuje poskytnout objednaný Kurz a Registrovaná Škola se zavazuje zaplatit cenu Kurzu uvedenou na Portále v době dokončení Objednávky (Cena Kurzu). Součástí Smlouvy jsou obchodní podmínky Registrované Vzdělávací instituce, se kterými se Registrovaná Škola musí seznámit v posledním kroku před dokončením Objednávky. Smlouva je uzavřena potvrzením ze strany Registrované Vzdělávací instituce.
 5. Provozovatel je ve vztahu ke Smlouvě v pozici zprostředkovatele. Provozovatel není stranou Smlouvy a nelze vůči němu uplatňovat jakékoliv nároky z této Smlouvy vyplývající.
 6. Provozovatel tedy nenese odpovědnost zejména za případné vady Kurzu nebo újmu vzniklou v důsledku porušení této Smlouvy.

Nabízení Kurzů

 1. Registrovaná Vzdělávací instituce může prostřednictvím Portálu nabízet své Kurzy (Nabídka). Tyto Kurzy není možné prostřednictvím Portálu objednávat, pokud Registrovaná Vzdělávací instituce neuzavřela s Provozovatelem samostatnou smlouvu.
 2. Nabídka musí obsahovat alespoň
 • Název Kurzu
 • Cílovou skupinu, pro kterou je kurz určen
 • Minimální a maximální počet účastníků
 • Regiony, kde je kurz možné realizovat
 • Cenu Kurzu
 • Informaci, zda se jedná o kurz akreditovaný ze strany MŠMT

3.V případě neuvedení těchto informací nebo uvedení pouze části těchto informací není povinen Provozovatel Nabídku zveřejnit, případně může již zveřejněnou Nabídku odstranit.
4. Registrovaná Vzdělávací instituce se zavazuje uvést a udržovat informace uvedené v Nabídce aktuální a přesné. Vzdělávací instituce nese plnou odpovědnost za informace uvedené v Nabídce. V případě, že dojde ke změně těchto informací, je Registrovaná Vzdělávací instituce povinna bez zbytečného odkladu aktualizovat informace uvedené v Nabídce.

Hodnocení Kurzů

 1. Pedagog, který se zúčastnil některého z Kurzů nabízeného Vzdělávací institucí, může tento Kurz na svém Profilu ohodnotit.

Kurzy

Cena Kurzu

 1. Cena Kurzu uvedená na Portále u každé jednotlivé nabídky Kurzu představuje cenu za účast na Kurzu pro jednoho účastníka případně za realizaci celého kurzu nezahrnující cestovní náklady. Ceny Kurzu jsou uvedeny včetně DPH.
 2. Registrovaná Škola se zavazuje zaplatit Cenu Kurzu nejpozději do 3 pracovních dní ode dne uzavření Smlouvy, a to na bankovní účet Provozovatele. Variabilním symbolem, který je nezbytné uvést, bude číslo Objednávky.
 3. V případě, že budou naplněny podmínky pro vrácení Ceny Kurzu, bude tato vrácena na stejný bankovní účet, z jakého byla Cena Kurzu zaplacena.

Reklamace Kurzu a uplatnění dalších práv ze Smlouvy včetně odstoupení

 1. Veškerá práva vyplývající ze Smlouvy včetně práv z vadného plnění je Registrovaná Škola povinna uplatnit u Vzdělávací instituce způsobem uvedeným v podmínkách Kurzu uveřejněných na webových stránkách Vzdělávací instituce nebo Provozovatele. Provozovatel není stranou Smlouvy a nemá tak povinnost, ale ani právo vyřizovat reklamace, poskytovat slevy, schvalovat účast náhradníka, ani vykonávat další práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Stejně tak je i případné odstoupení od Smlouvy nutné adresovat
 2. Vzdělávací instituci, která je jediná oprávněná odstoupení od Smlouvy se Školou řešit.

Odpovědnost provozovatele

 1. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost ani pravdivost informací zveřejňovaných na Portálu, ani za újmu vzniklou v souvislosti s užitím těchto informací. Za správnost, úplnost a pravdivost informací a dat nahraných na Portál odpovídají jednotlivé Vzdělávací instituce.
 2. V souvislosti s provozováním Portálu je odpovědnost Provozovatele omezena na újmu způsobenou Uživateli na jeho přirozených právech, anebo újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Provozovatel tak neodpovídá za újmu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu, ani případnou škodu vzniklou při stahování dat z Portálu, škody způsobené přerušením provozu nebo poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 3. Provozovatel negarantuje nepřetržitou dostupnost Portálu, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu nebo jeho obsahu. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku nebo v souvislosti s výpadkem, nedostupností, nefunkčností či omezenou funkčností Portálu a případnou ztrátu informací a dat nahraných na Portál.
 4. Registrovaný uživatel odpovídá za újmu, která vznikne v důsledku nahrání dat Registrovaným uživatelem na Portál, ať už taková újma vznikne v důsledku porušení autorského práva nebo jiných právních předpisů.
 5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku závadnosti a/nebo jiných nebezpečnosti těchto stránek, ani za újmu vzniklou z jiného důvodu v souvislosti s návštěvou těchto webových stránek.

Závěrečná ustanovení

 1. Registrovaný Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje za účelem poskytování služeb Kurzů, a to v souladu s právními předpisy týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů. Těmito právními předpisy se myslí zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a výklad těchto právních předpisů ze strany orgánu veřejné moci včetně jakýchkoliv pokynů, kodexů chování nebo schválených mechanismů pro vydávání osvědčení. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Provozovatelem jsou uvedeny na internetových stránkách www.dvpp-kurzy.cz.
 2. Tyto Podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s českým právním řádem stejně jako veškeré právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v jejich souvislosti. Veškeré případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud je Uživatel nebo Registrovaný Uživatel spotřebitelem, je rovněž oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.adr.coi.cz). Uživatel nebo Registrovaný Uživatel, který je spotřebitelem může využít také platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně měnit. Informaci o změně Podmínek zveřejní Provozovatel na svých internetových stránkách www.dvpp-kurzy.cz. Jakmile nabydou nové podmínky účinnosti, pozbývají tyto Podmínky platnosti a účinnosti. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, může přestat Portál užívat. Registrovaný Uživatel, který nesouhlasí se změnou Podmínek je oprávněn požadovat zrušení svého Profilu. Práva a povinnosti z již uzavřených Smluv tím zůstávají nedotčena.