Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Společnost Magic Education, s.r.o., se sídlem na adrese č.p. 563, 591 01 Hamry nad Sázavou, Česká republika, identifikační číslo 078 37 208, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 111206 (Společnost nebo my), která při své činnosti jako správce zpracovává osobní údaje návštěvníků webových stránkách Společnosti (Vy), a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 (GDPR), tímto v souladu s článkem 13 GDPR a § 89 odst. 3 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (Zákon o elektronických komunikacích) poskytuje následující informace o tomto zpracování (Zásady):

K čemu slouží tyto Zásady?

Pokud jste návštěvníkem našich webových stránek dostupných na adrese www.dvpp-kurzy.cz, zpracováváme některé z Vašich osobních údajů, které jste nám poskytl(a) anebo které jsme získali jiným zákonným způsobem.

V tomto dokumentu naleznete souhrnné informace o tom, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu, jakým způsobem, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu je zpracováváme a jaká jsou Vaše individuální práva v souvislosti s tímto zpracováním osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud by Vám bylo cokoli nejasné ohledně toho, jak nakládáme s osobními údaji, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@dvpp-kurzy.cz nebo na adrese sídla naší Společnosti:  č.p. 563, 591 01 Hamry nad Sázavou, Česká republika nebo telefonicky na čísle: +420 732 442 039.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáme buď tak, že nám je sami poskytnete, např. při přihlášení k odběru newsletteru, nebo je zjišťujeme automaticky pomocí našich IT systémů, vždy když vstoupíte na naše webové stránky (údaje z prohlížení webu a marketingové cookies).

Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

1. Pro školy a pedagogy

Zpracováváme o Vás pouze ty údaje, k jejichž zpracování nám dáte svůj souhlas.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, přiměřeném stanovenému účelu zpracování. Pro Váš snadný přehled o tom, jaké z Vašich údajů zpracováváme, za jakým účelem a jaký k tomu máme právní titul, jsme připravili následující tabulku:

Kategorie osobních údajů O jaké údaje se jedná? Proč údaje zpracováváme? A jaký k tomu máme právní titul?
Kontaktní údaje  email, telefon, kontaktní

adresa

Za účelem zasílání nabídky našich produktů a služeb nebo produktů a služeb třetích subjektů. Vaše kontaktní údaje zpracováváme proto, abychom Vás mohli oslovit s marketingovou nabídkou našich produktů nebo produktů a služeb třetích subjektů → titulem pro toto zpracování je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti)
Analytické cookies záznamy o přístupu a údaje o využívání webových stránek Společnosti Pro analýzu Vašeho chování na našich webových stránkách, sledování jejich vytíženosti. Titulem pro toto zpracování je Váš souhlas s využitím analytických cookies (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
Marketingové cookies marketingové cookies, pluginy sociálních sítí Pro přizpůsobení obsahu našich webových stránek a pro zobrazení reklamy na sociálních sítích a webových stránkách třetích stran. Titulem pro toto zpracování je Váš souhlas s využitím marketingových cookies (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Veškeré výše uvedené kategorie osobních údajů jsme v nezbytném rozsahu oprávněni zpracovávat za účelem určení, výkonu či obhajoby našich právních nároků, a to na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 • Jaké údaje o Vás zpracováváme na našich webových stránkách?
 1. Abychom Vám mohli poskytovat služby odpovídající Vašim potřebám a přáním, využíváme na našich webových stránkách cookies a obdobné nástroje. Cookies představují krátké soubory textových dat, které jsou při návštěvě našich webových stránek nahrány do Vašeho webového prohlížeče. Za pomocí cookies jsme schopni Vám na našich stránkách, sociálních sítích a webových stránkách třetích stran nabídnout obsah podle Vašich preferencí a dříve provedených nastavení. Za pomocí technických a nezbytných stránek jsme také schopni zajistit funkčnost našich stránek včetně možnosti objednávek našich produktů a služeb.
 2. Podle Zákona o elektronických komunikacích jsme oprávněni využívat technické cookies i bez Vašeho souhlasu. Váš souhlas naopak potřebujeme v případě využívání analytických a marketingových cookies.
 3. Vámi udělený souhlas s nahráním analytických a marketingových cookies můžete kdykoliv odvolat na našich webových stránkách nebo provedením změny nastavení Vašeho webového prohlížeče.
 • Co se stane, pokud nám osobní údaje odmítnete poskytnout?

Pokud nám odmítnete udělit svůj souhlas, nemůžeme Vám zasílat newslettery nebo sledovat vytíženost našich webových stránek, případně přizpůsobit jejich obsah a zobrazovat reklamy na sociálních sítích a webových stránkách třetích stran.

Udělený souhlas máte právo kdykoli odvolat. Pokud tak učiníte, nezpochybníte tím legálnost zpracování osobních údajů v době před jeho odvoláním, ale do budoucna již nebudeme moci tyto údaje zpracovávat.

 • Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který je zpracováváme, poté je nevratně vymažeme. Údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu zpracováváme pouze po dobu, se kterou jste souhlasili, tedy ne déle jak 3 roky, pokud souhlas neodvoláte dříve.

 • Komu osobní údaje předáváme ke zpracování? S kým osobní údaje sdílíme?

Vzhledem k tomu, že ke svému podnikání při poskytování některých služeb využíváme externí dodavatele, Vaše osobní údaje jim v nezbytném rozsahu předáváme, aby nám tyto služby mohli zajistit. Jedná se například o dodavatele právních služeb.

Při předávání osobních údajů těmto dodavatelům dbáme na to, aby jako zpracovatelé využívali předané osobní údaje pouze pro dosažení námi stanovených a výše uvedených účelů.

Mezinárodním organizacím osobní údaje nepředáváme.

 • Využíváme při zpracování automatizované rozhodování, včetně profilování?

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovaného rozhodování či profilování, tj. k situaci, kdy by osobní údaje byly zpracovávány automatizovaně, bez lidského zásahu, a výsledek tohoto automatizovaného zpracování by měl pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho jinak významně dotýkal. Při jakémkoli nakládání s Vašimi údaji z naší strany je vždy přítomen člověk. Pokud bychom do budoucna chtěli přikročit k využití procesu automatizovaného rozhodování, budeme Vás o takovém záměru informovat.

2. Pro vzdělávací instituce a samostatné lektory

Zpracováváme o Vás pouze ty údaje, které potřebujeme k plnění našich smluvních povinností, k dodržování našich zákonných povinností (například vést řádné účetnictví) a k tomu, abychom mohli realizovat naše oprávněné zájmy (například posoudit vhodnost možné vzájemné spolupráce), či údaje, k jejichž zpracování nám dáte svůj souhlas.

Pro Váš snadný přehled o tom, jaké z Vašich údajů zpracováváme, jsme připravili následující tabulky:

Kategorie osobních údajů O jaké údaje se jedná?
Identifikační údaje jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO
Kontaktní údaje adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa místa poskytnutí služby, emailová adresa, telefonní číslo
Fakturační a transakční údaje informace objevující se na fakturách, údaje o fakturačních/platebních podmínkách, údaje o provedených platbách, fakturační adresa
Údaje z veřejných zdrojů veřejně dostupné údaje z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku nebo ze sociální sítě LinkedIn, výpis z rejstříku trestů (je-li u zaměstnance vyžadován obecně závazným právním předpisem)
Údaje o kvalifikaci seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty, licence, předcházející zaměstnavatelé, motivační dopis, řidičský průkaz a jiné údaje poskytnuté (potenciálním) zaměstnancem nebo obchodním partnerem
Údaje ze vzájemné komunikace  poznámky z telefonických a osobních rozhovorů, písemná, emailová a jiná komunikace
Audiovizuální údaje Vaše fotografie
Analytické cookies záznamy o přístupu a údaje o využívání webových stránek Společnosti
Marketingové cookies marketingové cookies, pluginy sociálních sítí
 • Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem a v nezbytném rozsahu ke splnění účelu jejich zpracování. Pro Váš snadný přehled o tom, za jakými účely a na základě jakých právních základů (právních titulů) Vaše údaje zpracováváme, jsme připravili následující tabulku:

Účel zpracování  Popis zpracování a právní titul
Příprava a správa smluv a plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu  Při vzniku smluvního vztahu s Vámi jsou vyžadovány Vaše osobní údaje, které jsou nutné pro přípravu smlouvy (identifikační a kontaktní údaje, fakturační a transakční údaje, údaje o kvalifikaci, údaje ze vzájemné komunikace, údaje z veřejných zdrojů, audiovizuální údaje), poskytnutí těchto údajů je tedy nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí těchto osobních údajů nemůžeme s Vámi smlouvu uzavřít či ji plnit právním titulem je plnění smlouvy s Vámi a/nebo provedení opatření před jejím uzavřením (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
Vedení účetnictví a fakturace včetně vnitřních administrativních potřeb a archivace  K vystavení faktur a provedení jakýchkoliv plateb jsou nezbytně zpracovávány identifikační, kontaktní, fakturační a transakční údaje, přičemž tyto údaje je třeba uchovávat pro plnění povinnosti vést řádně účetnictví, některé z těchto údajů jsme povinni také dále archivovat → právním titulem je plnění našich právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Zákaznická péče a posilování dobrého jména Společnosti Za účelem zlepšení zákaznické péče a posilování dobrého jména Společnosti jsou zpracovávány identifikační a kontaktní údaje, údaje z veřejných zdrojů a údaje ze vzájemné komunikace. Titulem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Výběr nejvhodnějšího obchodního partnera a pro vnitřní administrativní potřeby Společnosti V souvislosti s výběrem vhodných uchazečů na pozice obchodních partnerů provádíme zpracování poskytnutých údajů o kvalifikaci a údajů ze vzájemné komunikace v rámci osobního pohovoru, jakož i údajů z veřejných zdrojů → právním titulem je náš oprávněný zájem na obsazení pozice nejlepším kandidátem, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR)
Analýza Vašeho chování na našich webových stránkách, sledování jejich vytíženosti Titulem pro toto zpracování je Váš souhlas s využitím analytických cookies (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
Přizpůsobení obsahu našich webových stránek a pro zobrazení reklamy na sociálních sítích a webových stránkách třetích stran Titulem pro toto zpracování je Váš souhlas s využitím marketingových cookies (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
Určení, výkon či obhajoba právních nároků Společnosti V případě sporu jsme oprávněni využívat kategorie údajů podle typu a podstaty sporu, nejčastěji identifikační a kontaktní údaje → právním titulem je náš oprávněný zájem na hájení našich práv (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Veškeré výše uvedené kategorie osobních údajů jsme v nezbytném rozsahu oprávněni zpracovávat za účelem určení, výkonu či obhajoby našich právních nároků, a to na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 • Co se stane, pokud nám osobní údaje odmítnete poskytnout?
 1. Dokud jste s námi neuzavřel(a) žádnou smlouvu, můžete se rozhodnout nám žádné z výše uvedených kategorií osobních údajů neposkytnout a smlouvu s námi neuzavírat.
 2. Pokud jsme však spolu již navázali spolupráci nebo máte zájem o jeho navázání, budeme pro splnění našich povinností potřebovat alespoň Vaše identifikační, kontaktní, fakturační a transakční údaje a údaje o kvalifikaci, jinak s Vámi nemůžeme spolupráci navázat a plnit řádně naše povinnosti.
 3. V případě, že zpracováváme Vaše údaje na základě souhlasu, máte vždy právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Pokud tak učiníte, nezpochybníte tím legálnost zpracování osobních údajů v době před jeho odvoláním, ale do budoucna již nebudeme moci tyto údaje zpracovávat.
 • Jaké údaje o Vás zpracováváme na našich webových stránkách?

Abychom Vám mohli poskytovat služby odpovídající Vašim potřebám a přáním, využíváme na našich webových stránkách cookies a obdobné nástroje. Cookies představují krátké soubory textových dat, které jsou při návštěvě našich webových stránek nahrány do Vašeho webového prohlížeče. Za pomocí cookies jsme schopni Vám na našich stránkách, sociálních sítích a webových stránkách třetích stran nabídnout obsah podle Vašich preferencí a dříve provedených nastavení. Za pomocí technických a nezbytných stránek jsme také schopni zajistit funkčnost našich stránek včetně možnosti objednávek našich produktů a služeb.
Podle Zákona o elektronických komunikacích jsme oprávněni využívat technické cookies i bez Vašeho souhlasu. Váš souhlas naopak potřebujeme v případě využívání analytických a marketingových cookies.
Vámi udělený souhlas s nahráním analytických a marketingových cookies můžete kdykoliv odvolat na našich webových stránkách nebo provedením změny nastavení Vašeho webového prohlížeče.

 • Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který je zpracováváme, poté je nevratně vymažeme. Délka uchování u jednotlivých kategorií údajů se tak liší podle účelu jejich zpracování:

 1. údaje zpracovávané pro plnění smlouvy, tedy identifikační a kontaktní údaje, fakturační a transakční údaje, údaje o kvalifikaci, údaje ze vzájemné komunikace, údaje z veřejných zdrojů a audiovizuální údaje uchováváme po celou dobu smluvního vztahu a dále do skončení nejdelší promlčecí lhůty vázající se k povinnostem a právům upraveným touto smlouvou (tedy zpravidla 10 let trvání promlčecí lhůty a 1 rok po jejím ukončení pro případ nároků uplatněných na jejím konci, pokud nebyla ujednána delší promlčecí lhůta či nedošlo k jejímu prodloužení);
 2. údaje zpracovávané pro plnění právní povinnosti vést řádně účetnictví, tedy identifikační, kontaktní, fakturační a transakční údaje, uchováváme nejvýše po dobu 10 let od konce daňového období ve kterém došlo k vystavení posledního dokladu k Vaší objednávce či provedení poslední transakce;
 3. údaje zpracovávané v souvislosti s výběrem nejvhodnějšího uchazeče uchováváme po dobu výběrového řízení a dále po dobu trvání souhlasu uchazeče, ne však déle jak 2 roky;
 4. údaje z prohlížení webu a marketingové cookies zpracovávané na základě Vašeho souhlasu uchováváme pouze po dobu, se kterou jste souhlasili, tedy ne déle jak 3 roky, pokud souhlas neodvoláte dříve;
 5. údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění klientské péče a posilování našeho dobrého jména, tedy údaje z veřejných zdrojů a údaje ze vzájemné komunikace, uchováváme po dobu vzájemné komunikace a do konce kalendářního roku následujícího našemu poslednímu kontaktu; 
 6. údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv uchováváme po dobu nejdelší možné promlčecí lhůty, ne však déle jak 15 let. 
 • Komu osobní údaje předáváme ke zpracování? S kým osobní údaje sdílíme?

Vzhledem k tomu, že ke svému podnikání při poskytování některých služeb využíváme externí dodavatele, Vaše osobní údaje jim v nezbytném rozsahu předáváme, aby nám tyto služby mohli zajistit. Jedná se o dodavatele:

 1. daňových a právních služeb;
 2. platebních služeb;

Při předávání osobních údajů těmto dodavatelům dbáme na to, aby jako zpracovatelé využívali předané osobní údaje pouze pro dosažení námi stanovených a výše uvedených účelů. 

Mezinárodním organizacím osobní údaje nepředáváme.

 • Využíváme při zpracování automatizované rozhodování, včetně profilování?

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovaného rozhodování či profilování, tj. k situaci, kdy by osobní údaje byly zpracovávány automatizovaně, bez lidského zásahu, a výsledek tohoto automatizovaného zpracování by měl pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho jinak významně dotýkal. Při jakémkoli nakládání s Vašimi údaji z naší strany je vždy přítomen člověk. Pokud bychom do budoucna chtěli přikročit k využití procesu automatizovaného rozhodování, budeme Vás o takovém záměru informovat.

3. Pro klienty

Zpracováváme o Vás pouze ty údaje, k jejichž zpracování nám dáte svůj souhlas. 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, přiměřeném stanovenému účelu zpracování. Pro Váš snadný přehled o tom, jaké z Vašich údajů zpracováváme, za jakým účelem a jaký k tomu máme právní titul, jsme připravili následující tabulku:

Kategorie osobních údajů O jaké údaje se jedná? Proč údaje zpracováváme? A jaký k tomu máme právní titul?
Kontaktní údaje  email, telefon, kontaktní

adresa

Za účelem zasílání nabídky našich produktů a služeb nebo produktů a služeb třetích subjektů. Vaše kontaktní údaje zpracováváme proto, abychom Vás mohli oslovit s marketingovou nabídkou našich produktů nebo produktů a služeb třetích subjektů → titulem pro toto zpracování je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti)
Analytické cookies záznamy o přístupu a údaje o využívání webových stránek Společnosti Pro analýzu Vašeho chování na našich webových stránkách, sledování jejich vytíženosti. Titulem pro toto zpracování je Váš souhlas s využitím analytických cookies (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
Marketingové cookies marketingové cookies, pluginy sociálních sítí Pro přizpůsobení obsahu našich webových stránek a pro zobrazení reklamy na sociálních sítích a webových stránkách třetích stran. Titulem pro toto zpracování je Váš souhlas s využitím marketingových cookies (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Veškeré výše uvedené kategorie osobních údajů jsme v nezbytném rozsahu oprávněni zpracovávat za účelem určení, výkonu či obhajoby našich právních nároků, a to na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 • Co se stane, pokud nám osobní údaje odmítnete poskytnout?

Pokud nám odmítnete udělit svůj souhlas, nemůžeme Vám zasílat newslettery nebo sledovat vytíženost našich webových stránek, případně přizpůsobit jejich obsah a zobrazovat reklamy na sociálních sítích a webových stránkách třetích stran.

Udělený souhlas máte právo kdykoli odvolat. Pokud tak učiníte, nezpochybníte tím legálnost zpracování osobních údajů v době před jeho odvoláním, ale do budoucna již nebudeme moci tyto údaje zpracovávat.

 • Jaké údaje o Vás zpracováváme na našich webových stránkách?
 1. Abychom Vám mohli poskytovat služby odpovídající Vašim potřebám a přáním, využíváme na našich webových stránkách cookies a obdobné nástroje. Cookies představují krátké soubory textových dat, které jsou při návštěvě našich webových stránek nahrány do Vašeho webového prohlížeče. Za pomocí cookies jsme schopni Vám na našich stránkách, sociálních sítích a webových stránkách třetích stran nabídnout obsah podle Vašich preferencí a dříve provedených nastavení. Za pomocí technických a nezbytných stránek jsme také schopni zajistit funkčnost našich stránek včetně možnosti objednávek našich produktů a služeb. 
 2. Podle Zákona o elektronických komunikacích jsme oprávněni využívat technické cookies i bez Vašeho souhlasu. Váš souhlas naopak potřebujeme v případě využívání analytických a marketingových cookies. 
 3. Vámi udělený souhlas s nahráním analytických a marketingových cookies můžete kdykoliv odvolat na našich webových stránkách nebo provedením změny nastavení Vašeho webového prohlížeče.
 • Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který je zpracováváme, poté je nevratně vymažeme. Údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu zpracováváme pouze po dobu, se kterou jste souhlasili, tedy ne déle jak 3 roky, pokud souhlas neodvoláte dříve.

 • Komu osobní údaje předáváme ke zpracování? S kým osobní údaje sdílíme?

Vzhledem k tomu, že ke svému podnikání při poskytování některých služeb využíváme externí dodavatele, Vaše osobní údaje jim v nezbytném rozsahu předáváme, aby nám tyto služby mohli zajistit. Jedná se například o dodavatele právních služeb.

Při předávání osobních údajů těmto dodavatelům dbáme na to, aby jako zpracovatelé využívali předané osobní údaje pouze pro dosažení námi stanovených a výše uvedených účelů. 

Mezinárodním organizacím osobní údaje nepředáváme.

 • Využíváme při zpracování automatizované rozhodování, včetně profilování?

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovaného rozhodování či profilování, tj. k situaci, kdy by osobní údaje byly zpracovávány automatizovaně, bez lidského zásahu, a výsledek tohoto automatizovaného zpracování by měl pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho jinak významně dotýkal. Při jakémkoli nakládání s Vašimi údaji z naší strany je vždy přítomen člověk. Pokud bychom do budoucna chtěli přikročit k využití procesu automatizovaného rozhodování, budeme Vás o takovém záměru informovat.

Jaká práva ve vztahu k osobním údajům máte a jak jich u nás využít? 

Je naší povinností a prioritou zajistit, aby zpracování veškerých osobních údajů naší Společností probíhalo řádně a bezpečně. K osobním údajům tak mají přístup pouze pověřené osoby skrze zabezpečený přístup a ve chvíli, kdy údaje nebudou dále potřeba, vymažeme je.

Zároveň Vám garantujeme níže uvedená práva, která u nás můžete uplatnit písemně, telefonicky nebo emailem na výše uvedené kontakty. Vynasnažíme se Vám obratem odpovědět, a pokud to bude možné, Vaší žádosti vyhovět. Veškeré informace a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pouze v případě, kdy bychom Vaši žádost shledali zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, můžeme si naúčtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Také pokud by se Vaše žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů opakovaly, vyhrazujeme si právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek k pokrytí administrativních nákladů.

Pokud nás požádáte o vyjádření či informace o přijatých opatřeních, poskytneme Vám je co nejdříve, nejpozději však do měsíce. Tuto lhůtu můžeme prodloužit pouze pokud to bude nutné s ohledem na složitost a počet žádostí. O takovém prodloužení bychom Vás však vždy informovali a uvedli jeho důvod a délku, která nepřesáhne 2 měsíce.

  • Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů a přístup k osobním údajům

Máte právo být informován, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, o jaké údaje se jedná, za jakým účelem je zpracováváme, komu Vaše údaje předáváme (nebo jakým kategoriím příjemců osobních údajů), jaká máte v souvislosti s námi prováděným zpracováním práva, že se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, jaké jsou zdroje zpracovávaných osobních údajů a zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování. K zajištění Vaší informovanosti slouží rovněž tyto Zásady. 

Pokud bychom zamýšleli dále zpracovávat Vaše údaje pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytneme Vám ještě před takovým zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace, na které se vztahuje toto právo, najdete i v tomto dokumentu, to Vám však nebrání o ně znovu požádat.

Na Vaši žádost Vám také poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

  • Právo na opravu

Pokud se změnil některý z Vašich osobních údajů, které zpracováváme, máte právo od nás požadovat opravu těchto údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

  • Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení; i přes Vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat, například pokud by se jednalo o faktury, které potřebujeme uchovat z daňových důvodů. V každém případě však budete o vyřízení Vaší žádosti detailně informováni. Údaje, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, mažeme automaticky, můžete se však na nás kdykoli obrátit s žádostí o výmaz. 

  • Právo na omezení zpracování

Máte právo od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů (tedy, aby nedošlo k jejich využívání, ale zároveň, aby nedošlo k jejich úplné likvidaci), a to v následujících případech:

 1. zpochybnili jste přesnost osobních údajů (zpracování bude poté omezeno na dobu potřebnou pro ověření přesnosti);
 2. zpracování je protiprávní a nemáte zájem o výmaz;
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, avšak Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 4. vznesli jste námitku proti zpracování a probíhá ověření, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad těmi Vašimi.

I v případě, že dojde k omezení zpracování, budeme nadále moci Vaše osobní údaje zpracovávat v těch případech, kdy to bude potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků nebo pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob.

  • Právo na přenositelnost údajů

Pokud nás požádáte, abychom poskytli Vaše osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme tyto osobní údaje v odpovídajícím formátu subjektu, který určíte, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky. 

  • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud se domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Pokud by z naší strany docházelo k automatizovanému rozhodování či profilování, můžete námitku dále vznést i proti takovému zpracování.

  • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud budete mít dojem, že s Vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu s našimi povinnostmi, obraťte se prosím na naši kontaktní osobu uvedenou v záhlaví dokumentu. Věříme, že se nám podaří jakékoli nesrovnalosti objasnit. Pokud nebudete spokojeni s naší reakci, máte vždy právo obrátit se s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů i na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.