Syndrom vyhoření a duševní hygiena ve školství – 6 ověřených lektorů

Lektoři
Témata

1. 9. 2023

Syndrom vyhoření vzniká jako reakce organismu na chronický stres, kterému není možné dlouhodobě odolávat. Ve školním prostředí se vyskytuje celá řada situací, které učitele mohou stresovat, proto je učitelství jedna z nejvíce ohrožených profesních skupin s vysokým rizikem syndromu vyhoření.

Syndrom vyhoření vzniká jako reakce organismu na chronický stres, kterému není možné dlouhodobě odolávat. Ve školním prostředí se vyskytuje celá řada situací, které učitele mohou stresovat, proto je učitelství jedna z nejvíce ohrožených profesních skupin s vysokým rizikem syndromu vyhoření.

Nedávná studie realizována v České republice ukázala následující fakta:

 • pro 53,2 % učitelů je jejich práce zdrojem dlouhodobého stresu
 • pouze 16 % učitelů uvádí, že na sobě nepociťují projevy syndromu vyhoření
 • 15 % učitelů v našich podmínkách se potýká s projevy středně těžké, nebo těžké deprese

Nejnovější data z dalších výzkumů ukazují, že učitel, který se cítí být v pohodě a vnímá sám sebe jako kompetentního k výkonu učitelského povolání, může v pozitivním směru ovlivňovat klima třídy. V důsledku toho má svůj podíl také na duševním zdraví svých žáků, a i proto je důležité toto téma nepodceňovat. [1]

Mapovali jsme služby, které pomohou učitelům s tématem Syndrom vyhoření a přinášíme Vám tipy na ověřené lektory.

Šest lektorů zabývajících se tématem syndromu vyhoření ve školství a jak mu předcházet pomocí duševní hygieny

 

PhDr. Roman Liška, Ph.D.
Lektor, terapeut, ředitel střední školy

Více než 19 let je ředitelem veřejné Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie v Horních Počernicích. Absolvoval pětiletý výcvikový kurz v kognitivně behaviorální terapii akreditovaný Českou lékařskou společností, v současnosti je v supervizním výcviku. Externě působí na katedře andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty UK, jako kouč, mentor a lektor spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR. Profesně se zabývá především problematikou kvality školy a manažerskou psychologií, při řízení školy preferuje pozitivní klima a dobré mezilidské vztahy. V rámci soukromé terapeutické praxe pracuje s širokou škálou klientů a problémů.

Kurz prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky 

V průběhu kurzu účastníci pochopí základní stresové reakce a jejich vzájemnou souvislost. Prostřednictvím imaginace a technik na odvádění pozornosti se naučí pracovat s vlastními negativními myšlenkami, pomocí technik všímavosti a relaxace si uvědomí vlastní pocity a tělesné příznaky stresu. Seznámí se se způsoby zvládání úzkosti prostřednictvím kontrolovaného dýchání a svalové relaxace a pochopí negativní vliv zabezpečovacího a vyhýbavého chování na naši psychiku. Prostřednictvím standardizovaného dotazníku zjistí vlastní míru ohrožení syndromem vyhoření. Seznámí se s návody, jak si odpočinout, zvládat zátěžové situace a úzkost. 

DALŠÍ TÉMATA: Strategické řízení školy, Klima a kultura školy, Sociální a školní fobie a strachy, Manažerská psychologie

Oslovit lektory

 

Mgr. Miroslav Vosmik
Lektor a metodik DVPP, kariérový poradce a psychoterapeut

Během pedagogické praxe se začal věnovat též poradenství, absolvoval specializační vzdělávání na Katedře psychologie FF UK. Je absolventem terapeutického výcviku v Institutu rodinné terapie  při FN Motol. Je metodikem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK) a odborným pracovníkem v oddělení Společného vzdělávání Národního pedagogického institutu (NPI ČR). Jako psychoterapeut (individuální, párová a rodinná terapie, kariérové poradenství) spolupracuje s  Centrem Hladina.

Prevence syndromu vyhoření

Seminář bude zaměřen na popis rizik, která ohrožují pedagogické pracovníky v jejich práci. Nároky na komunikaci, týmovou spolupráci, podporu žáků se SVP, zvládání náročných situací, řešení konfliktů ve školním prostředí často vedou u pedagogických pracovníků k syndromu vyhoření. Proto se obsah semináře zaměří na prevenci, tedy předcházení vzniku a rozvoje syndromu vyhoření, efektivní podporu pedagogických pracovníků tak, aby se zvýšila jejich odolnost, psychická stabilita a vyrovnanost. Pozitivní ladění pedagogů má přímý vliv na klima ve třídách i v celé škole, to se pak zpětně odráží v psychické pohodě pedagogických pracovníků.

DALŠÍ TÉMATA: Hodnocení žáků, Kariérové poradenství a vzdělávání, Podpora žáků se SVP, Vzdělávání žáků s PAS, Spolupráce učitelů a asistentů pedagoga, Komunikace s rodiči

Oslovit lektory

 

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD.
Psycholožka, lektorka, mentorka, akreditovaná supervizorka

Věnuje se problematice dětské psychoterapie a poradenství, pracuje s dětmi s problémovým chováním. Má četné zkušenosti s lektorováním dospělých a vedením týmů. Pracuje interaktivně a využívá principů zážitkové pedagogiky. Ráda propojuje nejnovější poznatky z výzkumů s praktickým životem.

Odbornost:

 • Pracuje v Pedagogicko–psychologické poradně pro Prahu 6 a vyučuje studenty na katedře psychologie Pedf UK.
 • Absolventka učitelství pro střední školy na UJEP Ústí nad Labem
 • Absolventka psychologie a speciální pedagogiky na Pedf UK v Praze
 • Výcvik v Gestalt psychoterapii
 • Kurz adiktologie, Kurz lektorů primární prevence

Syndrom vyhoření

Kurz je zaměřen na problematiku profesní náročnosti, profesního stresu a syndromu vyhoření v učitelství. Cílem je, aby zúčastnění pedagogičtí pracovníci získali vhled do problematiky zdrojů učitelského stresu a možností jeho snižování tak, aby u nich nedošlo k rozvinutí syndromu vyhoření.
Kurz míří jak do oblasti teoreticko-empirických poznatků, tak do oblasti aplikace na vlastní profesní zkušenosti a prožitky. Účastníci a účastnice se seznámí se základními pojmy a poznatky v této oblasti, vyzkouší si základní techniky, jejichž prostřednictvím lze mapovat osobní míru profesního stresu a jeho zdrojů, a budou diskutovat obecně platné i osobně relevantní preventivní a intervenční strategie, které vedou ke snižování celkové míry prožívaného stresu v učitelství. Bude kladen důraz na význam supervize a intervize ve školství.
Cílem je zvýšení schopnosti sebereflexe pedagogických pracovníků, a to zejména v oblasti používaných copingových strategií a práce s kazuistikou žáka.

DALŠÍ TÉMATA: Prevence šikany, Adaptační kurzy, Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence

Oslovit lektory

 

Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
Lektorka, koučka, terapeutka, krizová interventka, kinezioložka

Je osobní koučka, lektorka kurzů osobního rozvoje, krizová interventka a kinezioložka One Brain – Three in One Concepts® s více než desetiletou poradenskou praxí. Zkušenosti v práci s lidmí získala a rozvíjela při své dlouholeté manažerské činnosti. Dlouhodobě se zaobírá tématy souvisejícími se stresem, psychohygienou a osobním rozvojem. V rámci školního prostředí působila jako externí lektor na Mendelově univerzitě, pedagog volného času, pedagog a kariérní poradce na střední škole a kouč NPI.

Školené kurzy

V průběhu kurzu účastníci pochopí základní stresové reakce a jejich vzájemnou souvislost. 

 • Syndrom vyhoření
 • Psychohygiena a sebepoznání, relaxační techniky
 • Neuro-lingvistické programování pro pedagogickou praxi
 • Využití koučovacích karet při práci s dětmi
 • Action learning jako nástroj řešení problémů

Oslovit lektory

 

Mgr. Alžběta Divišová
Lektorka, mediátorka

Po studiích se začala věnovat podpoře škol. Nejprve ve formě práce se školními kolektivy, postupně se směřování přelilo do spolupráce s pedagogy. A to ve formě konzultací a lektorování DVPP v tématech syndromu vyhoření a komunikace. Po mediačním výcviku a působení především v oblasti rodinné mediace rozšířila své portfolio a nyní školám nabízí lektorování zmíněných DVPP a mediaci ve škole. 

Syndrom vyhoření v pedagogické profesi a jak mu předcházet

Tento kurz je koncipován do dvou částí. V rámci první z nich si více přibližujeme, co že to vyhoření vlastně je, jak k němu může docházet a především jak se projevuje (abychom dokázali co nejdříve rozklíčovat, že se děje něco, co vyžaduje naši pozornost). Je zde také prostor pro vlastní zamyšlení.
Druhá dominantní část se věnuje prevenci syndromu vyhoření. Díváme se do různých oblastí, které s ní souvisí. Předávání informací je zde prokládáno drobnými zamýšlejícími aktivitami, které slouží pro sebereflexi účastníků nad daným tématem. Oblast prevence pojímám jako soubor doporučení, možností a impulzů, ze kterých si účastníci mohou vybrat, co jim tady a teď dává smysl pro jejich život a co si chtějí odnést.

DALŠÍ TÉMATA: Zpětná vazba – cesta ke společnému úspěchu, Komunikační výbava (nejen) do školy

Oslovit lektory 

 

Zajímají Vás aktuálně vypsané kurzy týkající se témat Syndrom vyhoření a duševní hygiena?

Vyhledejte si aktuálně vypsané semináře od různých organizací.

Vyhledat kurzy na téma Syndrom vyhoření

Článek vznikl za podpory