Supervize pedagogů – 6 ověřených lektorů

Lektoři
Témata

25. 8. 2023

Ověřovali jsme pro české učitele dostupné služby v oblasti pedagogických supervizí. Tipy na ověřené lektory najdete v článku.

Supervize pedagogů zahrnuje pravidelná setkání a reflexi výuky mezi supervizorem a pedagogem. Cílem supervize je poskytnout učiteli podporu, zpětnou vazbu a prostor pro reflektování pedagogických postupů, což přispívá k zlepšení výuky a efektivity vzdělávacího procesu. Supervize také pomáhá identifikovat a řešit případné profesní výzvy a obtíže, kterým pedagogové čelí, a umožňuje jim neustále se rozvíjet a zdokonalovat své pedagogické dovednosti. 

Mapovali jsme pro učitele možnosti pedagogických supervizí a přinášíme Vám tipy na ověřené lektory.

 

Šest lektorů zabývajících se Supervizí pedagogů

Mgr. Jiří Daníček, MBA
Supervizor, lektor, kouč, terapeut

Celou více než dvacetiletou profesní kariéru pracuje s týmy ve firemním i školském, sociálním a zdravotním sektoru. Pomáhá jim jak při práci s klienty, tak při řešení týmových problémů, rozvojem organizace. Věnuje se jednotlivcům, týmům i jejich manažerům. Líbí se mu využívat zkušenosti z jiných typů organizací a umožnit tak přemýšlet nad tématy z jiných úhlů pohledu. S generálním ředitelem firmy s 1000 zaměstnanci a víc než 10 divizemi pomáhá provést restrukturalizaci firmy, včetně toho, aby ji lidé přijali za vlastní. Stejně tak pracuje s pečovatelkami v domovech pro seniory, pracovníky dětských domovů, PPP, spolupodílí se i na vedení výcviku supervizorů ve školství a jejich frekventantům superviduje supervize, které se školskými pracovníky vedou. Doprovází také pěstounské rodiny, sám je adoptivní táta samoživitel.

Supervize

Pomáhání je náročná profese. Ať už pracujete v sociálních službách, zdravotnictví, jste hasiči, záchranáři nebo pomáháte dětem s rozvojem jako učitelé. Může vás to naplňovat, rozvíjet, ale i semlít. Krize, nové technologie, změny ve financování, vývoj populace, změny potřeb klientů, to vše klade čím dál vyšší nároky nejen na sebepéči, ale i další rozvoj. Nejen lidí, ale i celých organizací. Lektor vám rád v tom bude oporou i průvodcem. Věří, že v zážitkových a sebezkušenostních supervizích získáte podporu, péči, ale i nové nápady a energii pro další práci s klienty.

Více informací na stránkách: jiridanicek.cz/pro-pomahajici/

Doplnění: Individuální supervize bývají hodinové, týmové bývají dvou až tříhodinové. Individuální supervize přímo ve škole dělá v případě, že je připojená k týmové supervizi. Pokud by byla pouze samostatná hodina, pak nedojíždí a supervize se koná u něk v kanceláři – Bohuslava ze Švamberka 4, Praha – Nusle

DALŠÍ TÉMATA: Témata souvisejí s absolvovanými vzdělávacími aktivitami: Mgr. Sociální a mediální komunikace, Mgr. Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (současnost), MBA, Řízení lidských zdrojů, 5letý psychoterapeutický výcvik, Výcvik v řešení konfliktů technikou mediace, 3 výcviky koučů, (mezinárodně akreditovaný kouč EMCC, úroveň senior practitioner), Výcvik pro učitele meditací v Indii…

Oslovit lektory

 

Mgr. Barbora Krejčí
Terapeutka, supervizorka, mediátorka, odborná lektorka

 • PF-UK 1984 Speciální pedagogika
 • PPF 2001 2004
 • Úplné psychoterapeutické vzdělání 2008
 • PVŠPS, Obor sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii 2010
 • Výcvik Mediace AMČR 2012
 • Výcvik supervize ČIS 2012

Supervize

Supervizi vnímá jako obohacení své pracovní náplně, ale také jako příležitost k setkání s kolegy, kteří pracují v nejrůznějších pomáhajících oblastech. Sama pracuje pod pravidelnou supervizí, chápe ji jako nezbytnou podporu pro svou terapeutickou činnost, a proto je členkou Českého institutu pro supervizi.
Práce s klientem vyžaduje od pracovníka pomáhajících profesí velké psychické a fyzické nasazení, odborné znalosti a dovednosti, vnímavý přístup i zvládání emočně náročných situací. Proto je i pro něho nezbytné, aby o sebe pečoval, aby měl pro sdílení svých názorů a pocitů bezpečné prostředí a aby mohl zažívat podporu či setkat se s jiným názorem – a právě toto všechno mu umožňuje supervize.
Supervize může být zaměřena např. na to, jak prohloubit prožívání, ale také na to, jak lépe porozumět určité situaci. Může si všímat také toho, jak uvolnit tvořivé myšlení, jak rozvíjet nové perspektivy profesního chování a současně může představovat model učení. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, ale i prevence profesního vyhoření.

DALŠÍ TÉMATA: Věnuje se humanitárním projektům zaměřeným na vzdělání. Je zakladatelkou odborné společnosti Asociace českých aromaterapeutů a ředitelkou Institutu aromaterapie.

Oslovit lektory

 

Mgr. et Mgr. Petra Pfaurová
Supervizorka, koučka a konzultantka

Vystudovala Sociální politiku a sociální práci na FF UK a Studia občanského sektoru na FHS UK. Svůj profesní život zahájila prací s dobrovolníky, dále vedla program sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nyní je manažerkou programu, který nabízí rodinám v ČR řešit své problémy prostřednictvím rodinné konference. Současně je hrdou absolventkou téměř 4 letého supervizního a koučovacího výcviku v přístupu „zaměřeném na řešení“. Její klienti využívají zejména možnost individuálních konzultací a pracují nejen v oblasti školství ale i v jiných pomáhajících profesí nebo klasickém byznys prostředí. Občas má příležitost přednášet studentům FF UK nebo vyšších odborných škol a je dlouhodobě zapojená v projektech MAP MŠMT na jedné pražské městské části.

Supervize

Vychází z přesvědčení, že „řešení“ je v každém z nás a že k pozitivní změně v životě může dojít právě díky uvědomění si vlastního potenciálu. Pomůže vám držet život ve svých rukou. Pracuje s respektem a důvěrou … k vám, k sobě a ke každému, koho se naše práce i život dotýká. Otevřeně a svobodně … abychom mohli mluvit o věcech tak jak jsou a říkat ano i ne. Společně … protože na některé věci je dobré nebýt sám.

DALŠÍ TÉMATA: Oblast sociálně-právní ochrany dětí, Fungování sociálních a podpůrných služeb pro rodiny s dětmi, Sociální práce s rodinou/dospívajícími, Nástroje podporující participaci dětí – rodinné konference, interaktivní případové konference a případové konference. Supervize a koučování (v oblasti práce s klienty/žáky nebo fungování týmu a „v týmu“, osobního rozvoje a wellbeingu)

Oslovit lektory

 

Mgr. Marie Rumlová
Lektorka, supervizorka

 • Mateřská škola Arabská 1996-1997, učitelka ve třídě se speciálními potřebami výuky i výchovy
 • 2020- dosud  Ústřední vojenská nemocnice Střešovice- vrchní sestra oddělení psychologie, terapeut, edukační specialista, supervizor, péče o personál, poradce pro pozůstalé, paliativní péče

Absolvované kurzy: Techniky práce s tělem-relaxace, Krizová intervence Riaps, Psychosomatika,  Systemická supervize a koučování (Hermes group Praha), Paliativní péče Brno

Supervize

Pomáhat hledat lepší cesty, spokojenější výsledky i nové cíle. Více na webových stránkách: supervize-rumlova.cz

DALŠÍ TÉMATA: Burn-out syndrom, krátké relaxační techniky pro každý den, Jacobsonova progresivní relaxace, Paliativní péče na lůžkách, Krize a krizové situace v životě.

Oslovit lektory

 

PhDr.  Miloslav Čedík

Lektor, speciální pedagog, psychoterapeut

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy Praha, obor speciální pedagogika. Působí rovněž jako lektor na Vysoké škole aplikované psychologie, s.r.o. a na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Současně působí jako speciální pedagog etoped a psychoterapeut
ve své soukromé praxi.
Má bohaté zkušenosti z praxe speciálního pedagoga, například ve Středisku výchovné péče Dobřichovice, Speciálním pedagogickém centru při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování, v Pedagogicko-psychologické poradně a v dalších institucích.

Supervize pro učitele

 • profesní podpora pedagogů

Oslovit lektory

 

Mgr. et Bc. Irena Horká
Terapeutka, poradce, supervizorka

 • Mgr. studium v oboru Andragogika, UJAK
 • Bc. studium v oboru speciální pedagogika, UJAK
 • CZV v oboru učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Univerzita Karlova
 • Absolvování sebezkušenostního psychodynamicky
 • orientovaného výcviku zaměřeného a práci s dětskou skupinou
 • V současné době v supervizním výcviku

Pracovní zkušenosti: Pracovala 18 let na 2. stupni základní školy jako učitelka a též jako preventista nežádoucích patologických jevů. Po nástupu do sebezkušenostního výcviku přehodnotila svoji pracovní dráhu a nastoupila do Domu otevřených možností jako sociální terapeut, kde pracuje již 6. rokem, zároveň pracuje, jako supervizor na ZŠ a terapeut v SCER Terapeutovně.

Supervize pro učitele

 • profesní podpora pedagogů

Oslovit lektory

 

Zajímají Vás aktuálně vypsané kurzy týkající se Supervize pedagogů?

Vyhledejte si aktuálně vypsané semináře od různých organizací.

Vyhledat kurzy na téma Supervize pedagogů

 

Rešeršní článek vznikl za podpory