Prevence šikany, kyberšikany a sociální sítě – programy pro žáky

Pro ředitele
Pro učitele
Témata

14. 10. 2023

Šikana je ve školách tradičně veliké téma. V posledních deseti letech přibyla navíc forma kyberšikany a problematika chování na sociálních sítích. Učitelé tápají v tom, kdy a jak zasáhnout. Vhodné je nežádoucím projevům předcházet. Přinášíme a rozšiřujeme přehled organizací poskytující programy pro žáky, které pomohou při prevenci těchto jevů v třídním kolektivu a školním prostředí.

Křesťanská PPP

Organizace nabízí poradenství rodičům, zákonným zástupcům, učitelům, dětem, žákům, dále prevenci všeobecnou, selektivní, indikovanou a v neposlední řadě vzdělávací kurzy, intervizní a supervizní setkání. V programech je cílem posilovat zdravé postoje v oblastech: zdravé sebevědomí a sebepojetí, zdravé klima ve třídě, pozitivní postoj ke zdravému životnímu stylu a negativní postoj k návykovým látkám, pozitivní hodnotová orientace, zdravý přístup k vlastní sexualitě a partnerským vztahům.

https://www.kppp.cz/nase-sluzby

Další témata: předcházení vzniku rizikového chování- komunikační dovednosti, dovednost odmítnout, vysvětlit, posílit rozhodovací kompetence, odolávání manipulaci.

E-bezpečí

E-Bezpečí se více než 18 let zaměřuje na vzdělávání nejrůznější cílových skupin – od žáků základních a středních škol, přes učitele, rodiče, policisty, pracovníky OSPOD, pracovníky různých firem až k seniorům.

Témata programů: kybernetická agrese, kyberšikana, sexting, rizika spojená s online seznamováním a fenoménem kybergrooming, nové druhy sociálních sítí, posilování digitální a mediální gramotnosti žáků, bezpečné chování v online prostředí

Cílová skupina: žáci 2. stupeň ZŠ, SŠ

Agentura Wenku

Agentura Wenku je cestovní kanceláří zaměřenou na školy. Specializuje se především na tématiku adaptačních a stmelovacích kurzů a navazujících programů, na které získala certifikaci programů školské primární prevence. Dále nabízí vzdělávání a metodickou podporu pedagogů. 

www.wenku.cz

Témata organizace: klima otevřené a bezpečné komunikace a vzájemného sdílení, prevence rozvoje šikany ve skupině, rozvoj identity a koheze skupiny, navázání vztahu mezi třídou a třídním učitelem

Cílová skupina:

Centrum primární prevence Magdaléna

Centrum primární prevence nabízí programy všeobecné a selektivní primární prevence, včetně adaptačních a harmonizačních kurzů pro žáky, studenty i pedagogy základních a středních škol. Cílem našich programů je předcházet rizikovému chování u dětí a mladých lidí.

www.magdalena-ops.cz

Témata organizace: Posílení seběvědomí/sebehodnoty, sociálních a komunikačních dovedností, posílení bezpečného klimatu ve třídě, rozvoj zdravých vztahů v kolektivu, schopnost čelit společenskému tlaku vrstevníků a řešit problémy efektivně,  závislosti a jiné  rizikové chování.

Cílová skupina: 2.stupeň ZŠ, SŠ

Nebuď oběť

Posláním Nebuď oběť je pomocí preventivní osvěty a různorodých projektů a akcí chránit děti před hrozbami a riziky virtuálního světa a moderních komunikačních technologií, zároveň se pomocí přednášek a školení snažíme oslovovat sekundární cílovou skupinu rodičů, učitelů, vedoucích pracovníků školství atd.

www.nebudobet.cz

Témata organizace: kyberšikana, sexting, kybergrooming, sociální sítě, osvojení zásad bezpečného internetu a pochopení významu a důležitosti jejich používání

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Linkin sphere

Nezisková organizace Linkin sphere poskytuje programy všeobecné primární prevence rizikového chování v on-line prostředí pro MŠ, ZŠ a nižší gymnázia v ČR. Cílem je pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu, jako je kyberšikana, sexuální obtěžování, vyhrožování a podvody.

www.linkins.org

Témata organizace: kyberšikana, kybergrooming, digitální wellbeing, bezpečnost online, online predátoři, internetové podvody, online seznamování

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

E-duha

Primárním cílem  organizace je realizace programů primární prevence  pro první i druhý stupeň základních škol a střední školy.  Programy reflektují velmi aktuální témata dnešního světa, jako jsou rizika používání informačních technologií a bezpečnosti v online světě, zabývají se též  prevencí nelátkových závislostí, především online závislostí, hazardního hraní a prevencí kyberšikany. Nabízíme též přednášky  a semináře pro rodiče a širokou veřejnost, případně pro pedagogické pracovníky,  které se rovněž zabývají riziky internetu, bezpečností v online světě, prevencí nadměrného užívání  a bezpečného chování v prostředí online.

www.e-duha.cz

Témata organizace: kamarádství online, pravidla chovní na internetu, sociální sítě, Youtube a youtubering, Rizika online her, Tiktok a jeho rizika, kyberšikana, nebezpečné výzvy (challenges) na internetu, pravda a lež na internetu, závislosti online, kybergrooming, dezinformace a fake news

Cílová skupina: ZŠ, SŠ

Prevalis, z.s.

Prevalis, z. s. realizuje akreditované vzdělávací programy pro pedagogy, programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách, nabízí poradenství v rámci programu indikované primární prevence, pořádá konferenci DNY PREVENCE, realizuje Specializační studium pro školní metodiky prevence a Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost, je partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně.

www.prevalis.org

Témata organizace: rizikové chování- vzdor vůči dospělým, touha odlišovat se, zvědavost, tlak party, neschopnost navazovat sociální kontakt, nízké sebevědomí, problémy doma, v práci, ve škole, nedostatek citu (nenaplněná citová nádrž).

Cílová skupina:

Zajímají Vás aktuálně vypsané kurzy týkající se tématu prevence?

Vyhledat kurzy na téma prevence

Článek vznikl za podpory