Posilování komunikace a vztahů – programy pro žáky

Nezařazené

29. 9. 2023

Posilování komunikace v třídním kolektivu na základní škole je klíčové pro vytváření zdravého a bezpečného prostředí. Prevence nefunkční komunikace, jako jsou hádky, lhaní a agresivita, je nezbytná pro udržení pozitivní atmosféry ve třídě. Kvalitní komunikace umožňuje žákům lépe porozumět sobě i svým spolužákům, což vede k vzájemnému respektu a empatii. Zvládání konfliktních situací pak posiluje dovednosti řešení problémů a sociální kompetence, což přispívá k celkovému osobnostnímu rozvoji žáků a vytváří příznivé prostředí pro učení. Mapovali jsme organizace, které se tomuto tématu věnují a realizují programy pro třídy.

Centrum Pochodeň

Centrum Pochodeň se věnuje primární prevenci- nabízí preventivní programy pro ZŠ, semináře pro pedagogy a poradnu v Písku.

www.centrum-pochoden.cz/preventivni-programy-pro-zs/

Témata organizace: Prevence šikany a konfliktů, respektování vzájemných hranic, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj spolupráce a schopnost dodržování dohod, předcházení slovnímu ubližování, podpora empatie 

Cílové skupiny:

Besedárium

Organizace realizuje interaktivní a hravé vzdělávací a preventivní programy, projektové dny a výukové plakáty pro žáky mateřských, základních a středních škol. Vychází nejen z dlouholetých pedagogických zkušeností, ale také ze zkušeností z oblasti dramatického a literárního umění.

www.besedarium.cz/rozumime-si/

Témata organizace: nefunkční komunikace (pomluvy, intriky, hádky, lhaní, agresivita), prostředí ve třídě (hluk), nerespektování pravidel (odlišnosti, braní věci, chování v hodinách i o přestávkách) a podobně.

Cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ

Proxima sociale

Pomáháme už od roku 1993 dětem, mládeži i celým rodinám překonat těžké životní situace. Nabízíme spolupráci, vzdělávání, možnost poradit se v občanské poradně, azylové bydlení a prostor pro děti a mladé lidi. Během našich služeb se snažíme preventivně působit a pracovat s nepříznivými sociálními situacemi našich klientů a klientek. Už mnoho let působíme i v terénu, provozujeme čtrnáct registrovaných sociálních služeb. Kromě toho pracujeme i se žáky a žákyněmi prostřednictvím primární a selektivní prevence, nabízíme také akreditované programy pro učitele a učitelky.

www.proximasociale.cz/vychovne-a-vzdelavaci-programy/primarni-prevence/

Témata organizace: předcházení vzniku a rozvoji rizikového chování, podpora protektivních faktorů zdraví v bio-psycho-sociální rovině, zdravého životního stylu, rozvoj komunikativních dovedností, posílení pozitivního sebepojetí, rozvoj schopnosti navazovat zdravé vztahy, posílení schopnosti efektivně řešit konflikty

Cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ

Malé řečniště

V rámci vzdělávacích programů nabízí tematicky ucelené bloky, které svým obsahem a formou mohou doplnit, rozvinout či obohatit učivo všech stupňů škol. To vše prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod, které, kromě důrazu na odborný obsah, podporují pozitivní vztahy ve skupině účastníků a kreativní přístup dětí.  

ddmpraha.cz/stanice-techniku/Projekty_a_dalsi_aktivity/Vyukove_programy/male_recniste

Témata organizace: mluvení před druhými, vjadřování se, jak oslovit a zaujmout posluchače.

Cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ

ACET

Mezi činnosti organizace ACET ČR, z.s. paří: práce s dětmi a mládeží, spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi, poskytování poradenství, vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, realizace přednášek, příprava metodických, vzdělávacích a propagačních materiálů, tvorba, realizace a prezentace mediálních vzdělávacích pořadů  a programů.

www.acet.cz/prevence

Témata organizace: šikana, závislosti, poruchy příjmů potravy, sexuální výchova, etická výchova a třídní kolektiv, komunikace v mezilidských vztazích, empatie, úcta k sobě, skrytá nebezpečí internatu

Cílové skupiny: žáci ZŠ, SŠ

Laxus

Organizace nabízí programy primární prevence rizikového chování, programy selektivní prevence a poskytuje poradenství pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy.

www.laxus.cz/primarni-prevence/

Témata organizace: budování pozitivních mezilidských vztahů – zdravá interakce ve skupině, zdravé sebepojetí, schopnost tolerovat odlišnosti, umění spolupráce a komunikace s ostatními. posílení životních hodnot a postojů vedoucích ke zdravému životnímu stylu =„bio-psycho-sociální pohoda“, rizikového chování- intolerance, rasismus, agresivita, rizikové sexuální chování, závislostní chování, šikana, rizikové trávení volného času.

Cílové skupiny: žáci 2. stupeň ZŠ

Prev centrum

Prev centrum již 20 let poskytuje služby v těchto oblastech: programy primární prevence, pomoc se závislostí- adiktologická a psychologická ambulance, Služby pro děti a mládež – NZDM Suterén, sociálně terapeutický program UNCLE; kurzy, semináře, vzdělávání; práce s rodinou a rodinná terapie.

www.prevcentrum.cz/nase-sluzby/programy-prevence-pro-skoly/

Témata organizace: osobnostní rozvoj, posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, sebepoznání, schopnost čelit sociálnímu tlaku, rozvíjení spolupráce ve třídě, problematika užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování, rasismus, xenofobie, agresivita, šikana a další formy násilného chování, poruchy příjmu potravy, sexuální problematika, rizikové sexuální chování, kyberšikana, bezpečný pohyb ve virtuálním světě, dospívání, dospělost, přechod na SŠ

Cílové skupiny: žáci ZŠ, SŠ

Článek vznikl za podpory