Mentoring jako podpora a inspirace pro učitele – 4 ověření lektoři a mentoři

Lektoři
Témata

12. 8. 2023

Mentoring je důležitým nástrojem pro učitele, protože poskytuje podporu, odborné poradenství a inspiraci pro jejich profesní růst. Mentoring umožňuje novým učitelům získat cenné znalosti a dovednosti od zkušenějších kolegů, kteří mohou sdílet své osvědčené postupy a rady pro efektivní výuku. Mentoring také přispívá k posílení profesní identity učitelů a snižuje pocit izolace, který může noví […]

Mentoring je důležitým nástrojem pro učitele, protože poskytuje podporu, odborné poradenství a inspiraci pro jejich profesní růst. Mentoring umožňuje novým učitelům získat cenné znalosti a dovednosti od zkušenějších kolegů, kteří mohou sdílet své osvědčené postupy a rady pro efektivní výuku. Mentoring také přispívá k posílení profesní identity učitelů a snižuje pocit izolace, který může noví učitelé zažívat. Skrze mentoring mohou učitelé reflektovat svou praxi, získávat zpětnou vazbu a pracovat na vlastním rozvoji. Navíc, mentoring může pomoci učitelům lépe se vyrovnat s náročností učitelského povolání a podporovat jejich dlouhodobou profesní výkonnost a spokojenost.

Mapovali jsme pro učitele, jací mentoři mohou pomoci s profesním rozvojem a sdílíme tipy na ověřené lektory.

 

Čtyři lektoři zabývající se tématem Mentoring pro učitele

Mgr. Pavel Rampas
Lektor, mentor, kouč, terapeut

Pedagogické a lektorské činnosti se věnuje již přes 20 let. Je externím lektorem odborných kurzů a školení pro řadu organizací. Je autorem projektů „Podnikání pro život“ (OPVK) a „Podnikej se svým životem“ (OPVK) a dodavatelem know-how v projektech týkajících se osobnostního rozvoje, manažerských dovedností, finanční gramotnosti, měkkých dovedností, komunikace, výchovy. Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzitě v Plzni obor učitelství pro 1. stupeň se specializací TV.  Následně pak absolvoval Elio o.s. Sebezkušenostní výcvik psychoterapeutických a poradenských dovedností (Gestalt) (500 h), Koučink centrum Praha – Profesionální kouč akreditovaný MŠMT ČR a ICF (150 h).

Individuální mentoring

„Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
Záměr je inspirovat pedagogy všech typů a zaměření k opouštění těch zaběhlých postupů v našem školním systému, které dávno ztratily smysl a význam, ale zvykově se stále udržují. Renovaci potřebují nejen systém, ale i způsob myšlení pedagogů o své práci, o dětech, o výuce a výchově i o sobě samých. Zaměřuji se především na oblast emoční a sociální inteligence a jejímu rozvoji. Podle tématu a skutečných potřeb konkrétních klientů volím i metodu. Někdy je vhodný mentoring. Někdy je výhodnější koučink. V některých případech trénink či lektorování.

Stejně tak, jak si myslím, že bychom měli přistupovat k rozvoji žáků.

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ Jan Amos Komenský

DALŠÍ TÉMATA: Duševní hygiena, prevence syndromu vyhoření, motivace, time management 4. generace, stres, relaxace, osobnostní diagnostika.

V zaměření na žáky na vývojovou psychologii, výchovu v rodině, individuální diagnostiku a rozvoj dětí, otevírání potenciálu dětí, klima a spolupráce ve třídě,  formativní hodnocení a motivaci, práce s agresivitou.

V oblasti sociální inteligence je to komunikace, řešení konfliktů, budování týmu a diagnostika rolí a jiných specifických nastavení pro fungování v určité skupině a manažerské dovednosti pro učitele i ředitele.

Oslovit lektory

 

Mgr. Lenka Rybářová
Lektorka, koučka, mentorka

VŠ pedagogická, doplňující studium speciální pedagogika (etopedie)
25 let aktivně učitelka – I. a II. stupeň
6 let zástupkyně ředitelky, výchovné poradenství, vedoucí školního poradenského pracoviště
– koučovací, lektorský a mentorský výcvik s aktivním zapojením
– Externí spec.pedagog – Kouzelná škola Praha – podpora žáků se SVP
– Externí psychohygiena (koučování) pro školy – aktivní – dle zájmu

Individuální mentoring

V individuálním mentoringu vychází z mnohaleté zkušenosti učitelky na prvním i druhém stupni, z vedení lidí ve funkci zástupkyně ředitelky, z mnohaleté funkce výchovné poradkyně a vedoucí školního poradenského pracoviště, z výcviků v koučinku a v mentoringu a v současné době i z pozice externího speciálního pedagoga v soukromé Montessori škole v Praze.

Mentoring nabízí:

 • začínajícím učitelům v nastavování tandemové výuky
 • učitelům, kterým se nedaří práce s třídním kolektivem
 • dlouholetým učitelům, kteří hledají nový směr a nový vítr do plachet
 • těm, kteří se potřebují zastavit a ohlédnout za svou prací
 • těm, kteří hledají, jak vnést dynamiku do výuky
 • těm, kteří jsou ztraceni
 • těm, kteří se potřebují jen ujistit
 • a určitě i těm, kteří si mentoring chtějí i jen vyzkoušet

DALŠÍ TÉMATA: formativní hodnocení, mapy učebního pokroku, kooperativní (skupinové) vyučování, projektová výuka, slovní hodnocení, děti se SVP -poruchy učení i chování, tandemová výuka, vyučovací styly, motivace, efektivní metody práce se třídou, výuka podle učebních stylů žáků.
Seznam všech témat na psycho-poradna-smyslenkou.cz

Oslovit lektory

 

Mgr. Tomáš Hazlbauer
Lektor, ředitel CEDU

Po studiích na Pedagogické fakultě UK v oborech Český jazyk a literatura a Základy společenských se dále rozvíjel prostřednictvím absolvování kurzů:
– Otevíráme dveře pro mentory (JOB – spolek pro inovace),
– Citizenship Teaching and Student Voice in England (Involver UK, Asher Jacobsberg),
– Respektovat a být respektován,
– Mentoring aneb zpětná vazba (Projekt Odyssea, Jakub Švec).

Jeho parketou jsou semináře pro pedagogy – koordinátory žákovských parlamentů, třídní učitele a ředitele škol.
Velmi rád se věnuje mentorování pedagogů, protože se mu líbí, jak učitelé neuvěřitelně vyrostou a získají větší radost z učení. Posledních 10 let pravidelně školí a lektoruje (přes 200 seminářů).

Individuální mentoring

Mentoring je rychlý a efektivní způsob, jak se můžete jako pedagog odborně rozvíjet. Díky partnerské a citlivé podpoře zkušeného mentora či mentorky budete moci profesně rozvíjet své odborné pedagogické dovednosti.

Mentor je expertem, který jednak umí vést mentorské setkání a druhak rozumí tomu, jak učit (v našem případě především, jak vést žákovský parlament, třídnickou hodinu, nebo jakoukoliv hodinu, kde chcete pracovat konstruktivistickým přístupem, zážitkově či s ohledem na bezpečí kolektivu a práci se skupinovou dynamikou).

Více informací o mentoringu zde: cedu.cz/polozka/mentoring

DALŠÍ TÉMATA:Žákovský parlament, Třídnická hodina, Koučovací výcvik, Rozvoj pedagogů

Oslovit lektory

 

Mgr. Jana Chrásková
Lektorka, mentorka, vzdělávací konzultantka, učitelka

Věnuje se vzdělávání dětí a dospělých více než 19 let. Na různých stupních škol vyučovala jazyky, především angličtinu, ale i norštinu a literaturu. Vytvářela studijní plány a byla odpovědná za jejich implementaci, vedla vzdělávání pro týmy učitelů (např. CLIL, projektové vyučování), podílela se na přípravě akreditačního procesu pro mezinárodně uznávaný dvouletý program The International Baccalaureate Diploma Programme. V současné době vyučuje angličtinu na základní škole a lektoruji pro spolek Educoach a organizaci Job. Pracuje jako mentor na školách, kde podporuje učitele i vedení škol.

Individuální mentoring

 • umožňuje podpořit učitele v rozvoji pedagogických kompetencí, zejména praktických dovedností, které potřebují k tomu, aby pak mohli sami vybavit žáky znalostmi a dovednosti potřebnými  pro úspěšný život ve 21. století (zrcadlí kompetence k učení).
 • umožňuje podpořit učitele v jejich vlastních třídách, při práci s jejich vlastními žáky
 • umožňuje učitelům popisovat své silné stránky, ale také si stanovit oblasti rozvoje a krok za krokem je rozvíjet
 • umožňuje podpořit učitele, aby svůj profesní rozvoj vždy korigovali s tím, jaký dopad má jejich působení na žáky a jejich učení
 • umožňuje zvýšit profesní sebevědomí učitelů tím, že budou schopni reflektovat svou praxi vzhledem k potřebám žáků
 • umožňuje podpořit učitele krok za krokem při implementaci inovativních přístupů k výuce např. Formativního přístupu, konstruktivisticky orientované výuky, vrstevnického učení, práci s metodami aktivního učení apod.
 • umožňuje úspěšnou implementaci vzdělávacích strategií skrze práci s vnitřní motivací učitele

DALŠÍ TÉMATA: Formativní hodnocení, Podpora při zavádění kolegiálního sdílení tzv. Pracovních skupin;  Kurzy: Formativní hodnocení, Třídní management, Diferenciace ve výuce; Mentoring pro vedení škol v tématech: Plánování profesního rozvoje učitelů, Plánování rozvoje školy, Vytváření vize školy, Více informací na educoach.cz

Oslovit lektory

 

Zajímají Vás aktuálně vypsané kurzy na téma Mentoringu?

Vyhledejte si aktuálně vypsané semináře od různých organizací.

Vyhledat kurzy na téma Mentoring

Článek vznikl za podpory