Lepší klima ve třídě posílí nejen vztahy mezi žáky, ale zvětší i efektivitu učení

Pro učitele
tipy

14. 9. 2023

Řada pedagogů už dávno ví, jak je klima ve třídě důležité. Jak na něm ale zapracovat? Důležité je ho neřešit, až se objeví nějaký problém, ale udržovat ho preventivně a ideálně v průběhu celého školního roku.

Bezpečné klima ve třídě je důležité především jako prevence šikany, ale nejen to. „Pomůže s větší efektivitou učení, podpoří adekvátní sebepojetí žáků a rozvíjí jejich dovednosti pro život. Funguje také jako prevence vyhoření pedagoga,“ uvádí téma Eva Vojáčková z Preventivního centra. Tím, že řešíte klima třídy preventivně, předcházíte tak nepříjemným situacím. „Stejně jako učíme děti čistit si pravidelně zuby a vyhnout se tak bolestivým zákrokům u zubaře, můžeme učit děti, jak vytvořit dobrý kolektiv se silnými vazbami, a tím předcházíme nepříjemným situacím,“ informuje Ida Pencová z Hope 4 kids. 

Nápadů, jak pracovat s kolektivem, je celá řada. Užitečné je začít ranním komunitním kruhem ve třídě a jednoduše se zeptat, jak se děti mají „Pedagog by měl umožnit žákům rozhodovat o věcech, které se jich týkají, jako je například výzdoba třídy, trávení přestávek a vytvořit srozumitelná komunikačně-vztahová pravidla,“ dodává Vojáčková. Stojí za to se zeptat přímo dětí, co by chtěly změnit. „Nechte děti projít se po třídě, škole, okolí školy a ptejte se jich, co vidí. Vnímají potřebu něco změnit? Dokáží to změnit samy? Potřebují k tomu někoho,“ doplňuje Michaela Stoilová z Hodnotového vzdělávání. Užitečné bývá také přenášet na děti zodpovědnost za to, jaké klima třídy je. „Bývá zvykem, že si děti stěžují na hluk ve třídě a přitom pro jeho snížení nic nepodnikají a očekávají, že to zařídí učitel. V takových případech je vhodné, aby se každý žák sám za sebe zavázal k tomu, jakým způsobem se bude konkrétně on sám na zlepšení dané situace podílet,” navrhuje Kateřina Novotná z akademie ARcursus.

Pokud se chcete tématu klima ve třídě věnovat, je vhodné si pořídit některý z programů center, která se tomu věnují. Takové programy dokážou děti doslova vtáhnout do děje. „V tématech zaměřených na klima a vztahy ve třídě žáci zažívají společný pocit úspěchu, ať už v menších skupinách nebo jako jeden tým,“ říká Pencová. Dalším plusem je zábavná forma a vytvoření atmosféry důvěry. „Dětem se nejvíce líbí společné aktivity pro celou třídu, kde zapojují pohyb a volí společně strategii a překonávají „překážky“,“ sděluje Vojáčková. Žáci si většinou pochvalují prostor, který dostanou na samostatné přemýšlení i debaty se spolužáky. „Děti jsou podporovány, aby se vzájemně poslouchaly. Někdy to vyžaduje trpělivost a nejde to hned, ale je skvělé, když se to povede,“ uvádí příklad Stoilová. Důležité ale je uvést dětem smysl každé aktivity. „Pokud se takto neděje, děti si většinou “jen hrají” a celý potenciál, který aktivita v sobě nese, není plně využit,” upozorňuje Novotná. 

Překážky překonávají nejen žáci, ale i pedagogové, kteří se chtějí tomuto tématu věnovat.  „Učitelé mají často omezený čas na výuku, a tak mohou cítit tlak, že nemají dostatek času na zařazení dalšího tématu, jako je klima třídy,” myslí si Novotná. Často se jedná o dlouhodobý proces, proto je potřeba, aby tomu pedagog věnoval svůj čas a přiměřené úsilí. „Učitelé často říkají, že se cítí sami a potřebovali by větší podporu – není dost materiálů, někdy není pohled učitele v souladu s vedením školy,“ říká Pencová. Nebo si učitelé neví rady, jak moc mají zasáhnout. „Někdy si nejsme jistí, jak můžeme do vztahů zasahovat, abychom nepřekročili osobní hranice dětí, abychom neporušili přirozenou dynamiku a autentičnost vztahů,“ doplňuje Stoilová. Jedním z řešení, jak překonat tyto potíže, může být vzdělávání a seberozvoj v této oblasti a možnost objednat si do školy některý z programů zaměřující se na klima ve třídě. 

Preventivní centrum

Vzdělávají v oblasti prevence rizikového chování a podporují pedagogy, aby se při své práci mohli rozhodovat informovaně a zodpovědně. Nabízí vzdělávání dlouhodobé i jednorázové semináře a průběžnou metodickou podporu.

Preventivní centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni poskytuje své služby od roku 1999. O deset let později vznikl projekt KOTVA – Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Od té doby jsou akreditovanou institucí a poskytují vzdělávací služby pro pedagogy.

www.kotva.cppt.cz

Hope 4 kids 

Oblasti vztahů v kolektivu se věnují na více rovinách: s dětmi řeší kamarádství i situace v rodině, ve školní třídě, specialitou jsou čtyřhodinové bloky stmelovacích programů pro první i druhý stupeň ZŠ. V těchto programech žáci zažijí pestrou škálu her a aktivit zaměřených na komunikaci, spolupráci a kreativitu. Ideální je zařazení na začátku školního roku (září–říjen), mají však dobré zkušenosti i s realizací v ostatních měsících. Programy doporučují také na projektový den či na adaptační pobyt – v přírodě, na hřišti nebo v běžné třídě, ve které je možné přesouvat lavice.

www.hope4kids.cz 

Hodnotové vzdělávání

Nezisková organizace, která pomáhá školám klást hodnoty a vztahy do centra celostního vzdělávání dětí. Pořádají kurzy, které vychází ze zkušeností a života v současné společnosti, mladých kolektivech a současné pedagogické praxe. Používají přístup ke vzdělávání, který uplatňuje Cyril Mooney.  Její práci se proto rozhodli přinést i do tuzemských škol a vzdělávacích institucí. V současnosti nabízí služby učitelům v mateřských, základních a středních školách. Metodu vyučují také formou přednášek na vysokých pedagogických školách. Dále vzdělávají pracovníky nízkoprahových zařízení, základních uměleckých škol a vedoucí kroužků a mimoškolních aktivit.

www.hvcm.cz

Jules a Jim, z.ú.

Jules a Jim je organizace certifikovaná MŠMT pro oblast všeobecné a selektivní primární prevence a také akreditované zařízení DVPP. Spolupracuje se základními a středními školami převážně z Prahy a Středočeského kraje. Zaměřuje se na práci se třídou, třídním učitelem a učitelským sborem. Metodou zážitkové pedagogiky navazuje na práci organizací jako například Outward Bound International, Prázdninová škola Lipnice a dalších.

julesajim.cz

Témata organizace: vztahy, partnerství, sexualita, šikana, kyberšikana, přijímání individuální odlišnosti, látková prevence- alkohol, tabák, marihuana, drogy, emoční inteligence, sociální rozvoj, osobnostní rozvoj

Cílové skupiny: žáci MŠ, ZŠ, SŠ

Proxima sociale

Pomáháme už od roku 1993 dětem, mládeži i celým rodinám překonat těžké životní situace. Nabízíme spolupráci, vzdělávání, možnost poradit se v občanské poradně, azylové bydlení a prostor pro děti a mladé lidi. Během našich služeb se snažíme preventivně působit a pracovat s nepříznivými sociálními situacemi našich klientů a klientek. Už mnoho let působíme i v terénu, provozujeme čtrnáct registrovaných sociálních služeb. Kromě toho pracujeme i se žáky a žákyněmi prostřednictvím primární a selektivní prevence, nabízíme také akreditované programy pro učitele a učitelky.

www.proximasociale.cz/vychovne-a-vzdelavaci-programy/primarni-prevence/

Témata organizace: předcházení vzniku a rozvoji rizikového chování, podpora protektivních faktorů zdraví v bio-psycho-sociální rovině, zdravého životního stylu, rozvoj komunikativních dovedností,

posílení pozitivního sebepojetí, rozvoj schopnosti navazovat zdravé vztahy, posílení schopnosti efektivně řešit konflikty

Cílové skupiny: žáci MŠ, ZŠ, SŠ

ACET

Mezi činnosti organizace ACET ČR, z.s. paří: práce s dětmi a mládeží, spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi, poskytování poradenství, vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, realizace přednášek, příprava metodických, vzdělávacích a propagačních materiálů, tvorba, realizace a prezentace mediálních vzdělávacích pořadů  a programů.

www.acet.cz/prevence

Témata organizace: šikana, závislosti, poruchy příjmů potravy, sexuální výchova, etická výchova a třídní kolektiv, komunikace v mezilidských vztazích, empatie, úcta k sobě, skrytá nebezpečí internatu

Cílové skupiny: žáci ZŠ, SŠ

Laxus

Organizace nabízí programy primární prevence rizikového chování, programy selektivní prevence a poskytuje poradenství pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy.

www.laxus.cz/primarni-prevence/

Témata organizace: budování pozitivních mezilidských vztahů – zdravá interakce ve skupině, zdravé sebepojetí, schopnost tolerovat odlišnosti, umění spolupráce a komunikace s ostatními. posílení životních hodnot a postojů vedoucích ke zdravému životnímu stylu =„bio-psycho-sociální pohoda“, rizikového chování- intolerance, rasismus, agresivita, rizikové sexuální chování, závislostní chování, šikana, rizikové trávení volného času.

Cílové skupiny: žáci 2. stupeň ZŠ

Prev centrum

Prev cntrum již 20 let poskytuje služby v těchto oblastech: programy primární prevence, pomoc se závislostí- adiktologická a psychologická ambulance, Služby pro děti a mládež – NZDM Suterén, sociálně terapeutický program UNCLE; kurzy, semináře, vzdělávání; práce s rodinou a rodinná terapie.

www.prevcentrum.cz

Témata organizace: podpora osobnostního rozvoje- posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, sebepoznání, schopnost čelit sociálnímu tlaku, rozvíjení spolupráce ve třídě, problematika užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování, rasismus, xenofobie, agresivita, šikana a další formy násilného chování, poruchy příjmu potravy, sexuální problematika, rizikové sexuální chování, kyberšikana, bezpečný pohyb ve virtuálním světě, dospívání, dospělost, přechod na SŠ

Cílové skupiny: žáci ZŠ, SŠ

Článek vznikl za podpory