Lektoři v oblasti Speciální vzdělávací potřeby žáků

Pro učitele

18. 8. 2023

Je žádoucí, aby se učitelé vzdělávali v tomto tématu, protože to jim umožní lépe porozumět potřebám a individuálním výzvám těchto studentů. Získané vzdělání jim poskytne strategie, techniky a pedagogické přístupy, které jim pomohou efektivněji podporovat a inkluzivně se věnovat žákům se speciálními potřebami ve třídě. Díky této znalostní základně budou učitelé schopni vytvářet přizpůsobené vzdělávací […]

Je žádoucí, aby se učitelé vzdělávali v tomto tématu, protože to jim umožní lépe porozumět potřebám a individuálním výzvám těchto studentů. Získané vzdělání jim poskytne strategie, techniky a pedagogické přístupy, které jim pomohou efektivněji podporovat a inkluzivně se věnovat žákům se speciálními potřebami ve třídě. Díky této znalostní základně budou učitelé schopni vytvářet přizpůsobené vzdělávací plány, adaptovat výuku a poskytovat individuální podporu, aby maximalizovali potenciál každého žáka.

Přinášíme Vám tipy na ověřené lektorky, které pomáhají učiteli porozumět žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tři lektorky provázející tématem Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 

PhDr. Helena Kumperová, Ph.D.
Psychoterapeut, licencovaný terapeut neurofyziologické terapie INPP Chester, lektor, kouč, etograf

– Učitelka zdravotnické školy Karlovy Vary a ZČU Plzeň

– Speciální pedagog – diagnostik, terapeut – Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary

– Soukromá praxe – poradenství a diagnostika – vývojová úskalí u dětí v předškolním i školním
věku, obtíže ve školní adaptaci, adolescentní změny, logopedie, poruchy autistického   spektra, pracovní diagnostika, ergoterapie

– Supervizor, sociální psycholog – Seniorenzenter Phoenix, Vohburg, SRN

– Dolnoslezská vysoká škola, Wroclav – učitelka – tyflopedie, logopedie

– Národní ústav pro vzdělávání, Praha  – výzkumný pracovník (badatel)

– Lektorka, poradenství osobního rozvoje, terapeut, logoped, diagnostik, učitel, supervizor, kouč

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a úprava vzdělávacích cílů dle jejich potřeb, v kontextu Bloomovy taxonomie cílů

– kurz pro pedagogy

DALŠÍ TÉMATA: Pedagogicko-psychologická diagnostika, Speciálně pedagogické disciplíny – logopedie, tyflopedie, psychopedie, poruchy autistického spektra, somatopedie; Vývojová psychologie, Poruchy chování, agresivita, Inkluzivní pedagogika včetně legislativních změn, Osobnostní a sociální rozvoj, Komunikační dovednosti – komunikace, asertivita, vedení rozhovoru, videotrénink interakce

Oslovit lektory

 

     

PaedDr. Ivana Bečvářová, PhD.

Mgr. et Mgr. Petra Veitsová

Práce s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Seminář charakterizuje:

  • speciální vzdělávací potřeby (zdravotní postižení a znevýhodnění, sociální znevýhodnění), jejich podstatu a význam,
  • jednotlivá podpůrná opatření, jejich stupně a další související pojmy (IVP, ŠPZ, SPC, PPP).

Seznamuje s alternativními metodami práce obou lektorek při práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – s dětmi/žáky s ADHD, fyzickým, psychickým i mentálním postižením, logopedickými vadami aj.

Nabízí ukázky autorských didaktických pomůcek a jejich využívání, inspirativní arteterapeutické/artefiletické a dramaterapeutické postupy, ukázku strukturovaného učení, výměnného obrázkového komunikační systému VOKS aj. Prezentace obou lektorek s praktickými ukázkami, videozáznamy. Doporučená literatura, diskuse.

PaedDr. Ivana Bečvářová, PhD.

Pracovní zkušenosti:
2017-dosud – Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Katedra pedagogiky
2010-dosud – Filmová škola Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (FAMO)
1990-dosud – Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice (VOŠ a SPgŠ)

Vzdělání:
2016–2020 – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR, Pedagogická fakulta, katedra Didaktika technických předmětů (titul Ph.D.)
1985-1990 – Pedagogická fakulta České Budějovice, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Obor: Ruský jazyk-Výtvarná výchova (titul PaedDr.)
1980-1984 – Střední pedagogická škola v Prachaticích, Obor: Učitelství mateřských škol

 

DALŠÍ TÉMATA: Artefiletické přístupy ve škole, Arteterapie, Dramaterapie a dramafiletika (Jak pomáhá dramatická výchova při zvládání problémových situací ve škole), Diagnostika dětského výtvarného projevu, Grafologie, Asertivita v praxi, Mediální výchova ve školní praxi.

 

Mgr. et Mgr. Petra Veitsová

Pracovní zkušenosti:

  • Pedagogicko-psychologická poradna, Strakonice (2022-dosud)
  • Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Plánkova 430, Strakonice – speciální pedagog (2012-2022)
  • Lektorka vzdělávacích akcí pro ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o. (2012-dosud)

Vzdělání:

  • JČU České Budějovice, Pedagogická fakulta,  Celoživotní vzdělávání – obor Učitelství 1. stupně ZŠ (2015-2016)
  • Univerzita Jana Amose Komenského, Praha obor Speciální pedagogika (2013-2015)
  • VŠERS, o.p.s., České Budějovice, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy a střední školy (2014-2015)
  • JČU České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta, obor Rehabilitační péče o postižené (2002-2007)

DALŠÍ TÉMATA: Hyperaktivita ve škole, Dítě s poruchou autistického spektra, Podpůrná opatření v praxi společného vzdělávání, Inkluze

Oslovit lektory

 

Zajímají Vás aktuálně vypsané kurzy týkající se tématu Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami?

Vyhledejte si aktuálně vypsané semináře od různých organizací.

Vyhledat kurzy na téma Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Článek vznikl za podpory