Klima třídy a třídnické hodiny – 7 ověřených lektorů

Lektoři
Témata

25. 9. 2023

Mapovali jsme služby, které pomohou učitelům s budováním dobrého klimatu třídy a využitím třídnických hodin, přinášíme Vám nyní  tipy na ověřené lektory.

Supervize pedagogů zahrnuje pravidelná setkání a reflexi výuky mezi supervizorem a pedagogem. Cílem supervize je poskytnout učiteli podporu, zpětnou vazbu a prostor pro reflektování pedagogických postupů, což přispívá k zlepšení výuky a efektivity vzdělávacího procesu. Supervize také pomáhá identifikovat a řešit případné profesní výzvy a obtíže, kterým pedagogové čelí, a umožňuje jim neustále se rozvíjet a zdokonalovat své pedagogické dovednosti. 

Mapovali jsme služby, které pomohou učitelům s budováním dobrého klimatu třídy a využitím třídnických hodin, přinášíme Vám nyní  tipy na ověřené lektory.

Sedm lektorů zabývajících se tématy klima ve třídě a třídnické hodiny

 

              

Mgr. Dana Hádková

Mgr. Magdalena Kučerová Ph.D.

Dana Hádková

Vystudovala učitelství 1. stupně na PedF UK, má zkušenost z vedení firmy v komerčním sektoru, podílí se na projektu MAP II. a největší inspirací je ale pro ni přímá práce s dětmi od předškolního věku, přes žáky ZŠ a SŠ až po studenty VŠ. Pro HVCM pracuje jako lektorka a metodička. Je spoluautorka adaptace učebnic hodnotového vzdělávání My jsme svět. Absolvovala 3 lektorské kurzy a Osobní tréning lektorství Hodnotového vzdělávání vedený autorkou konceptu Hodnotového vzdělávání PhDr. Cyril Mooney a kurz Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE I).

Magdalena Kučerová

Původně učitelka francouzského jazyka a literatury a třídní učitelka na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. V současné době pracuje jako odborná asistentka didaktiky francouzštiny na Ústavu románských studií FFUK. Zajímá se zejména o témata kritického myšlení, hodnot ve vzdělávání a psychohygieny učitelů a učitelských týmů. V HVCM působí jako lektorka a konzultantka.

Metoda hodnotového vzdělávání I.

V tomto dvoudenním kurzu učitelé získají konkrétní nástroje, jak dlouhodobě a systematicky pracovat s hodnotami a vztahy ve třídě i didaktické nástroje využitelné ve kterémkoliv předmětu. Učí se vést své žáky a studenty zážitkovou formou, kdy děti zkoumají své pocity, názory a vztahy k sobě i druhým a utváří si tak vlastní systém hodnot a schopnost správně se rozhodovat. 

V ceně kurzu je také následná podpora – konzultace s lektorkami zdarma, možnost zapojit se do komunity učitelů hodnotového vzdělávání a zdarma se účastnit pravidelných online setkání na dané téma s velkým prostorem vlastního sdílení zkušeností a dotazů.

Hodnotové vzdělávání je vzdělávací koncept, ve kterém je pro žáky výzvou nalézt vlastní motivaci, spolupracovat namísto soutěžit, rozvíjet empatii, porozumět životním hodnotám a žít je. Koncept a metoda pomáhá učitelům najít klíč ke zvládnutí náročného, zejména sociokulturně pestrého, inkluzivního prostředí, a to při relativně vysokých počtech studentů ve třídě.

DALŠÍ TÉMATA: Hodnotové vzdělávání II, Třídnické hodiny, Vrstevnické učení

Oslovit lektory

 

      

Mgr. Michaela Stoilova
Lektorka, metodička, učitelka

Vystudovala rusistku, učí ruštinu na gymnáziu a překládá z ruštiny. Dříve pracovala ve společnosti Scio jako metodička adaptivních testů a vývoje map učebního pokroku. Je lektorkou hodnotového vzdělávání – vede kurzy pro učitele a také hodiny hodnotového vzdělávání na základních i středních školách po celé České republice. V rámci své metodické práce spolu s kolegy transformuji ověřené nástroje a postupy hodnotového vzdělávání do českého prostředí, jedním z důležitých počinů v tomto směru je i adaptace učebnic My jsme svět.

Třídnické hodiny

Jak uchopit třídnické hodiny? Slouží jako setkání učitele a jeho žáků nebo jen k řešení absencí a kázeňských prohřešků? Nabídneme vám tipy, jak tento čas strávit hodnotně a s hodnotami, nabídneme strukturu, inspiraci i příklady dobré praxe. V kolektivech, kde vládnou emoce, nepochopení a neúcta, se těžko dostat k tříbení intelektu žáků a rozvoji jejich dovedností. Třídnické hodiny mohou být klíčem k soustavné práci s kolektivem.  Program je rozdělen do dvou devadesáti minutových bloku.

DALŠÍ TÉMATA: Hodnotové vzdělávání I., Hodnotové vzdělávání II, Hodnocení, Vrstevnické učení

 

Vít Hrbáček
Lektor, psychoterapeut

Tématikou skupinové práce s dětskými kolektivy se profesně zabývá již od roku 2002, tj. přes 13 tisíc hodin přímé práce se skupinami dětí nejrůznějšího věku. Jako lektor pracuje v mateřských školách, na 1. a 2. stupni základních škol i na školách středních.
Zaměřuje se na posilování zdravých vztahů a zdravé komunikace, na řešení nevhodných prvků chování a šetření šikany formou včasné intervence. Snaží se o stmelování kolektivu, o respekt k jinakostem, o vnímání odlišností jako přínosu, ne jako obav z neznámého.

Odbornost

  • Psychoterapeutický výcvik SUR (Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., 528 hodin, Praha 2010)
  • Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na školní násilí a šikanování (50 hodin, Univerzita Karlova v Praze 2006)
  • Vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha (2006)

Kurzy:

Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, ovlivňování skupinové dynamiky třídy, diagnostické techniky

Práce se skupinovou dynamikou v rámci vedení třídnických hodin

DALŠÍ TÉMATA: Prevence šikany, Adaptační kurzy

Oslovit lektory

 

Mgr. Jakub Švec

Lektor, pedagog

Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis (vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) a v současnosti přednáší více než deset let externě na FF UK (zážitkovou pedagogiku) a na MFF UK (rétoriku a komunikaci pro budoucí učitele).

SPECIALIZACE

Lektoruje pro VŠ studenty a pedagogické pracovníky kurzy zaměřené na kázeň ve třídě a komunikaci (s rodiči, žáky, kolegy, vedením školy). Do jeho kompetencí patří psychologická a poradenská práce se žáky (prevence šikany na ZŠ a SŠ).

Věnuje se procesům skupinové dynamiky, prevenci šikany, (konstruktivní) komunikaci na všechny možné i nemožné způsoby (od asertivity přes vyjednávání až po krizovou intervenci) a sebeřízení (práci se stresem, práci se změnou, řízení času, psychohygieně, apod.)

Prošel dlouhodobým 500 hodinovým výcvikem pro lektory sociálních dovedností se sebereflektivní (sebezkušenostní) částí a sám pod supervizí takové výcviky vede.

Kurz: Nastavujeme ve třídě kooperativní atmosféru, Jak stmelit kolektiv, Skupinová dynamika

DALŠÍ TÉMATA: Jak zvládat kritiky a řešit konflikty, Primární prevence, prevence šikany, Inspirace pro třídnické hodiny, Psychohygiena a sebeřízení, Tandemová výuka, Komunikace s rodiči

Oslovit lektory

 

Mgr. Pavel Rampas
Lektor, mentor, kouč, terapeut

Pedagogické a lektorské činnosti se věnuje již přes 20 let. Je externím lektorem odborných kurzů a školení pro řadu organizací. Je autorem projektů „Podnikání pro život“ (OPVK) a „Podnikej se svým životem“ (OPVK) a dodavatelem know-how v projektech týkajících se osobnostního rozvoje, manažerských dovedností, finanční gramotnosti, měkkých dovedností, komunikace, výchovy. Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzitě v Plzni obor učitelství pro 1. stupeň se specializací TV. Následně pak absolvoval Elio o.s. Sebezkušenostní výcvik psychoterapeutických a poradenských dovedností (Gestalt) (500 h), Koučink centrum Praha – Profesionální kouč akreditovaný MŠMT ČR a ICF (150 h).

Kurzy:

Osobnostní výchova a alternativní práce se třídou
Týmová práce a synergie
Primární prevence rizikového chování, agresivita a šikana

DALŠÍ TÉMATA: Duševní hygiena, prevence syndromu vyhoření, motivace, time management 4. generace, stres, relaxace, osobnostní diagnostika.

V zaměření na žáky na vývojovou psychologii, výchovu v rodině, individuální diagnostiku a rozvoj dětí, otevírání potenciálu dětí, klima a spolupráce ve třídě,  formativní hodnocení a motivaci, práce s agresivitou.

V oblasti sociální inteligence je to komunikace, řešení konfliktů, budování týmu a diagnostika rolí a jiných specifických nastavení pro fungování v určité skupině a manažerské dovednosti pro učitele i ředitele.

Oslovit lektory

 

Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Lektor, kouč a odborný poradce

Je uznávaným profesionálním lektorem, zaměřeným na řízení a organizaci vzdělávacího procesu a na rozvíjení profesních kompetencí pedagogických pracovníků a školských manažerů. Aktivní lektorské a konzultační činnosti se věnuje od roku 2002. Jako nezávislý lektor, kouč a odborný poradce spolupracuje s řadou vzdělávacích institucí. Od roku 2013 je držitelem akreditace MŠMT ČR k provádění vzdělávacích programů DVPP.

Kurzy:

Klima třídy

Řešení konfliktních situací “učitel-žák”

DALŠÍ TÉMATA: Metody aktivního vyučování, Učitel a rodič v partnerské spolupráci, Efektivní komunikace při jednáních s rodiči žáků, Formativní hodnocení, Hodnocení a klasifikace jako nástroj pozitivní motivace žáků, Mentoring

Oslovit lektory

 

Zajímají Vás aktuálně vypsané kurzy týkající se tématu Klima třídy?

Vyhledejte si aktuálně vypsané semináře od různých organizací.

Vyhledat kurzy na téma Klima třídy

Článek vznikl za podpory