Formativní hodnocení – 4 ověření lektoři

Lektoři
Témata

12. 9. 2023

Formativní hodnocení posiluje odpovědnost žáků za vlastní učení. Přinášíme Vám tipy na ověřené lektory, kteří jsou odborníky v oblasti formativního hodnocení.

Význam formativního hodnocení spočívá v průběžném sledování pokroku studentů a poskytování okamžité zpětné vazby, která podporuje jejich učení a rozvoj. Formativní hodnocení s sebou nese reálná, prokazatelná pozitiva:

  • Přispívá ke zlepšení výkonu žáků a celkové kvalitě vzdělávání.
  • Zvláště účinné se ukazuje pro žáky s horšími studijními výsledky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž se snižuje nerovnost ve výsledcích žáků.
  • Podporuje spravedlivý přístup ke vzdělání, tj. každému žákovi poskytuje šanci, aby v rámci svých možností dosáhl maximálního rozvoje.
  • Zlepšuje se třídní klima, žáci jsou vnitřně motivováni.
  • Žáci jsou zapojeni do procesu učení a hodnocení (sebehodnocení a vrstevnické hodnocení).
  • Žáci vnímají hodnocení jako přirozenou součást života.
  • Formativní hodnocení rozvíjí kompetenci k učení, sociální a personální dovednosti žáků, kteří se učí z vlastních chyb, vyhodnocují svůj pokrok a přijímají zpětnou vazbu od ostatních.

Formativní hodnocení posiluje odpovědnost žáků za vlastní učení a rozvoj, protože se učí přijímat hodnocení učitele i spolužáků a hodnotit sami sebe. [1]

Přinášíme Vám tipy na ověřené lektory, kteří jsou odborníky v oblasti formativního hodnocení:

 

Čtyři lektoři zabývající se tématem formativní hodnocení

Mgr. Jana Chrásková
Lektorka, mentorka, vzdělávací konzultantka, učitelka

Věnuje se vzdělávání dětí a dospělých více než 19 let. Na různých stupních škol vyučovala jazyky, především angličtinu, ale i norštinu a literaturu. Vytvářela studijní plány a byla odpovědná za jejich implementaci, vedla vzdělávání pro týmy učitelů (např. CLIL, projektové vyučování), podílela se na přípravě akreditačního procesu pro mezinárodně uznávaný dvouletý program The International Baccalaureate Diploma Programme. V současné době vyučuje angličtinu na základní škole a lektoruji pro spolek Educoach a organizaci Job. Pracuje jako mentor na školách, kde podporuje učitele i vedení škol.

Praktické využití formativního hodnocení na základních a středních školách

Vzdělávacím cílem programu je pomoci učitelům efektivně plánovat vzdělávací proces s ohledem na žáka/-y a využívat strategie formativního hodnocení. Naučí se rozpoznávat a zaznamenávat důkazy o učení, které jim umožní identifikovat a plánovat další potřebné kroky pro úspěšný učební proces.

Na konci programu účastníci:

  • efektivně plánují vzdělávací proces
  • efektivně vybírají a využívají strategie formativního hodnocení s ohledem na žáka i celý vzdělávací proces
  • efektivně identifikují a plánují další kroky s ohledem na žáka i celý vzdělávací proces

DALŠÍ TÉMATA: Individuální mentoring, Podpora při zavádění kolegiálního sdílení tzv. Pracovních skupin;  Kurzy: Formativní hodnocení, Třídní management, Diferenciace ve výuce; Mentoring pro vedení škol v tématech: Plánování profesního rozvoje učitelů, Plánování rozvoje školy, Vytváření vize školy, Více informací na educoach.cz

Oslovit lektory

 

 

Mgr. Jindra Plamitzerová

Lektorka, ředitelka školy

Zkušenosti získala jako učitelka základní a střední školy a rovněž jako garantka a metodička map učebního pokroku pro český jazyk a čtenářskou gramotnost ve společnosti Scio. V současnosti se věnuje lektorské činnosti (témata: formativní hodnocení a čtenářská gramotnost) a pracuje jako ředitelka soukromé základní školy.

Formativní hodnocení prostřednictvím map učebního pokroku

Seminář pro sborovny škol, které chtějí začít formativně hodnotit. Účastníci budou pracovat s využitím metod aktivního učení, vyzkouší si práci v roli žáků a reflektovat ji budou následně v roli pedagogů. Jako praktický nástroj budou účastníkům představeny mapy učebního pokroku pro vybrané vzdělávací oblasti a na ně navázaná zpětná vazba dle formulovaných kritérií. V práci se zpětnou vazbou se účastníci zaměří jak na vlastní zpětnou vazbu učitelem, tak na vrstevnické hodnocení a sebehodnocení žáků.

Oslovit lektory

 

Michal Orság
Lektor

Kreativní ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř, majitel Nakladatelství publishED. Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk – anglický jazyk, a působil jako učitel anglického jazyka na základní a střední škole. Zabývá se školstvím a vzděláváním obecně, formativním hodnocením, popularizací učitelského povolání a publikační činností.

Formativní hodnocení I

Kurz představuje tři strategie formativního hodnocení – v průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze a poskytování zpětné vazby.
Účastníci se seznámí s technikami a konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.

Témata:
– Co je formativní hodnocení
– Principy formativního hodnocení
– Strategie formativního hodnocení
– Cíle učení
– Kritéria úspěchu
– Třídní diskuse a důkazy o učení
– Zásady poskytování zpětné vazby
– Písemná zpětná vazba

DALŠÍ TÉMATA: Formativní hodnocení II, Formativní hodnocení III – více informací na skolnihodnoceni.cz

Oslovit lektory

 

Mgr. Lenka Rybářová
Lektorka, koučka, mentorka

VŠ pedagogická, doplňující studium speciální pedagogika (etopedie)
25 let aktivně učitelka – I. a II. stupeň
6 let zástupkyně ředitelky, výchovné poradenství, vedoucí školního poradenského pracoviště
– koučovací, lektorský a mentorský výcvik s aktivním zapojením
– Externí spec.pedagog – Kouzelná škola Praha – podpora žáků se SVP
– Externí psychohygiena (koučování) pro školy – aktivní – dle zájmu

S formou na formativní hodnocení

Seminář se zamýšlí nad hodnocením jako na zpětnovazebnou informaci, jejíž funkcí je dát žákovi konkrétní pohled na to, kde se právě nachází a co má dělat, aby se mohl posouvat dál. Hledá odpovědi na otázku proč používat tento způsob hodnocení a přináší argumenty, které pomáhají si na tuto otázku odpovědět.
Zabývá se metodami formativního hodnocení ve výuce, důležitostí správného nastavení konkrétního vzdělávacího cíle, způsobu zavádění formativního hodnocení do života školy, kritérii hodnocení, sadami kritérií a jejich tvorbou.
Součástí semináře jsou i vhodné metody responzivní výuky, mapy učebního pokroku, konkrétní techniky formativního hodnocení s důrazem na sebehodnocení a vrstevnické hodnocení žáků, na praktický nácvik předávání zpětné vazby a na různé způsoby poskytování okamžité zpětné vazby ve výuce, na pravidla tvorby slovního hodnocení. Nezapomíná na společné hledání pozitiv a rizik.
Seminář je veden s aktivním zapojením účastníků.

DALŠÍ TÉMATA: mapy učebního pokroku, kooperativní (skupinové) vyučování, projektová výuka, slovní hodnocení, děti se SVP -poruchy učení i chování, tandemová výuka, vyučovací styly, ,motivace, efektivní metody práce se třídou, výuka podle učebních stylů žáků.
Seznam všech témat na psycho-poradna-smyslenkou.cz

Oslovit lektory

 

Zajímají Vás aktuálně vypsané kurzy týkající se tématem Formativní hodnocení?

Vyhledejte si aktuálně vypsané semináře od různých organizací.

Vyhledat kurzy na téma Formativní hodnocení

Člának vznikl za podpory