Emoční inteligenci je důležité podporovat i ve škole

Pro ředitele
Pro učitele

14. 10. 2023

Dnešní doba je emočně i psychicky náročná pro každého z nás, největší dopad má však na děti. Pokud již v raném věku naučíme děti rozumět svým emocím, zvýšíme jak jejich emoční inteligenci, tak kvalitu života. A můžeme jim pomoci vyhnout se psychickým a zdravotním problémům.

Ve školách se často klade důraz především na výkon a prospěch, a tak emoční inteligence ustupuje do pozadí. Jsou to ale právě učitelé, kdo s dětmi tráví hodně času. „Děti, které dobře zvládají své emoce, jsou méně agresivní, depresivní nebo méně fyzicky nemocné kvůli stresu. Pokud jsou děti v dobré duševní pohodě je pravděpodobnější, že budou mít lepší sebevědomí i známky,“ vysvětluje Jana Grohmanová z DAJA. „Mít možnost mluvit o svých emocích teď a tady děti velice oceňují, škola může být často jediným prostorem, kde se to děje,“ doplňuje Michaela Stoilová z Hodnotového vzdělávání. 

Rozvoj emoční inteligence může usnadnit práci i učitelům. „Rozvíjení emoční inteligence umožňuje vytvoření přátelského prostředí ve třídě, což významně ovlivňuje kvalitu výuky a značně usnadňuje práci pro učitele,“ zmiňuje Marie Žižlavská z FEEL GOOD IN. Problém jednoho dítěte nebo menší skupinky totiž může ovlivnit i zbytek třídy. „Děti mohou otevřít citlivá témata a je třeba udělat vše pro to, aby neodcházely nejisté,“ dodává Stoilová.

Prvním krokem k rozvoji emoční inteligence je rozpoznat a přiznat své emoce a emoce jiných a přijmout je. „Učitel by mohl začít hodinu otázkou, kdo s čím ten den přichází, jestli žáky něco rozčiluje nebo naopak z čeho mají radost,“ navrhuje Žižlavská. Využít se dá i metoda EFT (technika emoční svobody). „Je to v podstatě psychologická forma akupresury založená na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v našem energetickém systému,“ vysvětluje Grohmanová. Ve FEEL GOOD IN zase ve svých programech využívají interakci se zvířetem, konkrétně s oslem. „Pohyb v přírodě a mezi zvířaty nám pomáhají se chovat více autenticky, a tím i propojit se sebou samým a s ostatními,“ dodává Žižlavská. Někdy je naopak dobré opřít se o konkrétní metodu či materiál, abychom mohli s dětmi bezpečně mluvit o emocích. V Hodnotovém vzdělávání mimo jiné využívají učebnici My jsme svět 4, která je celá věnovaná pocitům.  

Možností, jak s dětmi začít ve škole hovořit o emocích, je více, stačí si vybrat právě tu, která vám vyhovuje.

Studio Daja

Hravé emoční programy s metodou EFT pro školy, školky, rodiče, vychovatele a hlavně děti. EFT ťukání jako jednoduchý, hravý a svépomocný nástroj na podporu emoční inteligence dětí. Metoda EFT je uznávanou svépomocnou a terapeutickou technikou v zahraničí, kde ji využívají nejen učitelé, vychovatelé ale hlavně žáci. Více informací zde

FEEL GOOD IN s.r.o.

Nabízíme programy pro rozvoj emoční inteligence a sociálních kompetencí (EQ) pro dospělé a děti pro firmy, školy a jednotlivce Programy jsou kombinace teorie,  práce s tělem a interakce se zvířaty (oslíky). Nabízíme využití unikátní zážitkové interaktivní metody (EAL – Equine assisted learning) – zapojení oslíků do interakce a putování v přírodě, kdy nám oslíci poskytují biofeedback a slouží jako partneři při výuce. Více informací zde

GASK- Galerie Středočeského kraje

Lektorské centrum GASK vzniklo v roce 2009 jako propojení instituce s veřejností. Pevnou součástí naší nabídky jsou výtvarné dílny pro děti a mládež, mezigenerační programy pro rodiny, edukační programy pro školní a zájmové skupiny nebo projekce filmů. Na komentovaných prohlídkách, přednáškách a celodenních výtvarných dílnách pro dospělé spolupracujeme s kurátorským oddělením, umělci a knihovnou GASK.

GASK je institucí, která dodržuje nejvyšší profesionální i etické standardy. Je prostředím bohatým myšlenkově i citově. Je sídlem intelektuálním, kulturním i sociálním, jež pomáhá v širším měřítku k pozitivní transformaci hodnot dnešní společnosti. Více informací zde

Témata organizace: rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, vizuální vnímání, komunikační schopnosti, estetické vnímání, jemná motorika, tvořivost, empatie, reflexe historických událostí ve výtvarném umění, odkaz barokní doby a využití anglického jazyka v reflexi umění
Cílové skupiny: MŠ, 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ, SŠ, speciální ZŠ, ZUŠ

Škola porozumění a sdílení (Program Druhý krok)

DRUHÝ KROK (v originále SECOND STEP) je preventivní program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, který vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení. V rámci tohoto programu se děti za podpory vyškolených pedagogických pracovníků učí být empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit konflikty, neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv.

Druhý krok je běžnou součástí vyučování mnohých mateřských a základních škol ve světě, např. ve Finsku, Německu, Dánsku, Norsku, Švédsku, Velké Británii, Rakousku, Islandu, Lotyšsku, Kanadě, USA, Japonsku či Austrálii. Více informací zde

Témata organizace: empatie, vcítění se do situace druhého, dobrá komunikace s ostatními, řešení konfliktů, neubližování druhým, zvládání agrese a hněvu

Studio Daja

Hravé emoční programy s metodou EFT pro školy, školky, rodiče, vychovatele a hlavně děti. EFT ťukání jako jednoduchý, hravý a svépomocný nástroj na podporu emoční inteligence dětí. Metoda EFT je uznávanou svépomocnou a terapeutickou technikou v zahraničí, kde ji využívají nejen učitelé, vychovatelé ale hlavně žáci. Více informací zde

Témata organizace: emoční inteligence, EFT- svépomocná terapeutická technika na zvládání a pochopení vlastních emocí, jako je strach, vztek, lítost 

FEEL GOOD IN s.r.o.

Nabízíme programy pro rozvoj emoční inteligence a sociálních kompetencí (EQ) pro dospělé a děti pro firmy, školy a jednotlivce Programy jsou kombinace teorie,  práce s tělem a interakce se zvířaty (oslíky). Nabízíme využití unikátní zážitkové interaktivní metody (EAL- Equine assisted learning) – zapojení oslíků do interakce a putování v přírodě, kdy nám oslíci poskytují biofeedback a slouží jako partneři při výuce. Více informací zde

Témata organizace: emoční inteligence, sociální kompetence, práce s tělem, autenticita, asertivita, empatie, sebevědomí, sebeovládání, umění vést, motivace, smysl v práci a životě, interakce se zvířaty

Sdružení D, z. ú.

Naším posláním je rozvíjet schopnosti a dovednosti pro život, které škola neučí, nebo kterým není možné v běžné výuce věnovat dostatek času. Znalosti předávané školou jsou samozřejmě pro život důležité. Bez patřičných emočních a sociálních dovedností však pro život samotný nestačí. Chceme být pro školy i školské instituce partnerem, který tyto kompetence pomáhá kooperativně rozvíjet a spolupodílí se tak na vytváření společnosti postavené na těchto hodnotách. Více informací zde

Témata organizace: emoční dovednosti, sociální dovednosti, osobnostní růst, vyjadřovací schopnosti, komunikační dovednosti, kreativita, empatie, respekt, řešení problémů, spolupráce, kritické myšlení, rozvoj fantazie, čtenářské dovednosti, prevence šikany a kyberšikany, podpora kamarádství a dobrých vztahů ve třídě, prevence projevů rasismu a xenofobie, prevence závislostního chování, prevence rizikového chování napříč různými typy
Cílové skupiny: MŠ, 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ

Marie Nováková, lektorka

Jako psychoterapeutka a lektorka nabízím výcviky, kurzy, semináře, poradenství, doprovázení, koučink a terapie.

Výcviky, kurzy a semináře jsou interaktivní s důrazem na praxi. Vychází z potřeb klienta a lze je modifikovat. Pracuji s kolektivy dětí od předškolních s rodiči i bez nich, s dospívajícími, rodinami, rodiči i dospělými, pedagogy, pomáhajícími profesemi i pracovními kolektivy. V etapě, kterou daný klient prochází, hledáme společně příležitosti ke změnám. Součástí je senzibilizace, reflexe tématu, transfer do života, hledání možnosti realizovat změnu.

Semináře pro žáky využívají technik prožitkového vyučování, dramatizací, práce ve skupinách, komunitním, komunikačním kruhu. Zahrnují hodnotovou reflexi, transfer do života, praktickou aplikaci. Více informací zde

Témata lektorky: vyladění klimatu třídy, prevence rizikových vztahů (agrese, šikana, ostrakismus, xenofobie), prevence závislosti, zneužívání návykových látek, integrace zdravé sexuality do vztahů, prevence sexuálně rizikového chování, dospívání – vývoj identity, intimity, přijetí vlastní sexuality, vztahy – kolektiv školní, vrstevnický, vztah k rodičům
Cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ 

Psycholožka Lenka Svobodová

Jsem lektorka a psycholožka. Školám a pedagogům nabízím následující služby:
– práci se třídou, skupinami žáků i jednotlivci – diagnostika, intervence, krátkodobé i dlouhodobé programy
– přípravu i realizaci adaptačních pobytů pro žáky a studenty, včetně konzultací pro pedagogy
– diagnostiku vztahů: dotazníky a testy měřící klima třídy, vztahy mezi žáky, vztahy mezi pedagogy, vztah učitel x žáci, vztah žáků ke škole
– konzultační a metodickou pomoc učitelům
– besedy pro rodiče žáků
Více informací zde

Témata lektorky: klima třídy, vztahy mezi žáky, vztahy mezi pedagogy, vztah učitel x žáci, vztah žáků ke škole, diagnostika třídy a  intervence
Cílové skupiny: 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ

Mgr. Kateřina Palová, Ph.D., dětská psycholožka, přední odbornice v ČR na emoční inteligenci

Psycholožka, lektorka a výzkumnice tématu socioemoční učení, pořadatelka prvního českého online kongresu Socioemočního učení s názvem “Děti, emoce a vztahy”.

Realizuje autorský program „Výprava do Světa emocí“ ve variantách pro školy a pro rodiče, dále kurzy, webináře a klub Empatik. Více informací zde

Témata lektorky: emoční inteligence, socioemoční učení
Cílové skupiny: MŠ, 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ, ZŠ

HVCM

Jsme nezisková organizace, která skrze metodu HVCM pomáhá školám klást hodnoty a vztahy do centra celostního vzdělávání dětí. Díky nim se tak mohou žáci i studenti lépe orientovat ve světě – jak ve svém vnitřním, tak v tom vnějším. Pořádáme kurzy, nabízíme prakticky zaměřené kurikulum a mentoring, které vycházejí ze zkušeností a života v současné společnosti, mladých kolektivech a aktuální pedagogické praxe. Podporujeme komunitu učitelů hodnotového vzdělávání a jejich propojení se sociálními pracovníky. Publikujeme články a podcasty, pomáháme vytvářet vrstevnické a dobrovolnické programy, které přinášejí dětem a mladým lidem uvědomění vlastní moci měnit svět kolem sebe. Více informací zde

Témata organizace: klima a vztahy ve třídě, osobnostně sociální rozvoj, skupinová výuka, spolupráce, komunikace, třídnické hodiny, inkluze, řešení konfliktů, práce s žáky s náročným chováním, prevence šikany, sebereflexe, emoční inteligence, vnitřní motivace, empatie, bezpečné prostředí, psychohygiena, hodnoty
Cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ

Článek vznikl za podpory