Sexuální výchova ve třídě nemusí být tabu

Pro ředitele
Pro učitele

9. 11. 2023

Sexuální výchova by už dávno neměla obsahovat pouze formy antikoncepce a prevence sexuálně přenosných infekcí. Měla by jít mnohem dál. Důležité jsou i sociální aspekty, jako jsou vztahy a přístup k partnerovi. Budovat by měla i zdravý vztah k vlastnímu tělu. 

Zařazení sexuální výchovy do vyučování může pomoci ochránit dítě před sexuálním zneužíváním a násilím.  „Věříme, že pokud budou studující vědět, jak znát a bránit své hranice a jak komunikovat své potřeby, ale i jak respektovat hranice a potřeby druhých, budou lépe připraveni na navazování intimních vztahů,“ uvádí Karolína Křížová z organizace Konsent. Navíc se děti nebudou muset v otázkách obracet pouze na internet, kde jsou odpovědi ne vždy relevantní. „Sexuální výuka je nyní potřebnější než kdy jindy, protože většina dětí může získávat informace jinými prostředky, včetně internetu a sociálních médií,“ zmiňuje lektorka sexuální výchovy Eva Nováková. 

Stejně jako u jiných předmětů, na sexuální výchovu se musí pedagog průběžně připravovat. „Nejsem zastáncem, dát jen tak metodiku nebo materiály, pokud k tomu není přípravný kurz nebo způsobilé vzdělání. Na mém webu nabízím kurz prevence sexuálního zneužívání „Eda a Ela“ pro děti 4-8 let a jejich rodiče, pěstouny a učitele,“ uvádí Nováková. V Konsentu zase vytvořili podrobné metodiky. „Nabízíme osm lekcí sexuální výchovy na různá témata, určené zejména pro vyučující 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ,“ doplňuje Křížová. Jednou z aktivit používaných v programu Na tělo, na zjištění postojů v kolektivu, je dobré spektrum. „V místnosti na protějších stranách jsou dva póly – souhlasím/nesouhlasím. Účastníkům aktivity jsou říkány věty s tvrzeními a musí se postavit na určitou stranu v místnosti,“ říká Jan Růžička z VIDA! Science centrum.

Sexuální výchova je téma, které formuje osobnosti žáků, a proto musí být podáno co nejcitlivěji. „Aby pak žáci neměli strach o těchto tématech povídat a vytvořili si názory podle relevantních zdrojů nejen založených na dojmech,“ vysvětluje Růžička. Navíc, pro mnohé dospělé může být citlivé, trapné nebo nepřirozené téma sexuality otevírat s dětmi a dospívajícími. „Je to tak proto, že řadě z nás samotných kvalitní sexuální výchova chyběla a jsme zatížení společenským tabu kolem sexuality,“ zmiňuje Křížová. Důležitý je proto správný slovník a ověřené informace. „Proto učitel potřebuje podporu jako například pravidelně se účastnit vzdělávání, přípravných kurzů, supervizí,“ říká Nováková.

Konsent, z. s.

Sexuální výchova na školách by neměla být pouze o antikoncepci a pohlavně přenosných nemocech. Jako klíčové v prevenci sexuálního násilí vnímáme vědomí vlastní hodnoty a hodnoty druhých. S žactvem či studujícími diskutujeme o potřebě souhlasu při sexuálním jednání. Upozorňujeme na nebezpečí tlaku okolí a učíme, že ne znamená ne. Společně rozpoznáváme formy sexuálního násilí a probíráme, jak poskytnout podporu někomu, kdo se s násilím setkal. Ve workshopech o kybernásilí se věnujeme bezpečnosti na internetu a prevenci kyberšikany a kybernásilí. Diskutujeme o genderových stereotypech a vzájemném respektu v online prostředí. Společně rozeznáváme formy násilí na internetu a probíráme, jak poskytnout podporu někomu, kdo se s kybernásilím setkal. Více informací zde

Lektorka Eva Nováková
Mým cílem je zpřístupnit dětem, školám, rodičům a širší veřejnosti vědecky podložené informace v oblasti citové, vztahové a sexuální výuky a prezentovat sexualitu mimo rámec prevence. Dát dětem, rodičům, učitelům a vychovatelům příležitost otevřít dětem téma sexuality. Nabízím programy pro žáky, dlouhodobou spolupráci se školami, besedy se studenty a vzdělávací semináře pro pedagogy. Více informací zde

Témata organizace: sexuální výchova, mluvit o sexualitě, svobodná volba, respekt, práce s emocemi, osobní dovednosti vedoucí k zodpovědné volbě, kritické myšlení, předcházení násilí, poukázaní na sexistické a homofobní mýty a stereotypy
Cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ

Zdravé dospívání

Naše organizace nabízí cyklus interaktivních seminářů pro základní a střední školy o dospívání, menstruaci, intimitě, sexualitě, vztazích, partnerství, antikoncepci, těhotenství, porodu, mateřství a rodičovství, které jsou šité na míru potřebám jednotlivých škol. Více informací zde

Témata organizace: sexuální výchova, tělo, dospívání, intimita, sexualita, hranice, komunikace, genderová a pohlavní identita, antikoncepce
Cílové skupiny: ZŠ, SŠ

Národní iniciativa pro život, Plzeň

Národní iniciativa pro život, o.p.s. (NIŽ) – je státem registrovaná obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je ochrana základního lidského práva, práva na život. Nabízí certifikovaný program „Pro život“, jehož posláním je poskytovat všeobecnou primární prevenci v oblasti sexuálního rizikového chování na školách a přispívat tak k dlouhodobé preventivní strategii ve spolupráci se školskými zařízeními a dalšími institucemi, které pracují s dětmi a mládeží. Více informací zde

Témata organizace: prevence sexuálního rizikového chování, pozitivní pohled na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství, pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky, sebevědomí, úcta k sobě a k druhému pohlaví
Cílové skupiny:

Národní síť podpory zdraví, z.s.

Jsme nezávislá dobrovolná nezisková organizace. Zabýváme se činnostmi v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí. V nabídce máme nejenom vzdělávací, ale i přímé intervenční programy s jedním či více lektory, interaktivní názorné „hry“ na mnohá témata či metodickou pomoc školám při podpoře zdraví školáků. Více informací zde

Témata organizace: sexuální výchova, dospívání, první gynekologické vyšetření, partnerský vztah, bezpečné sexuální chování, antikoncepce, rodičovství,  prevence návykových látek
Cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ

PRESA s.r.o.

Největší pozornost věnujeme vzdělávání v oblasti lidské sexuality, ale po domluvě Vašim žákům a studentům připravíme program na oblast rizikového chování podle Vašich požadavků. Nabízíme komplex programů obsahujících témata ze všech oblastí široké “bio-psycho-eko-teo-sociální” problematiky lidské sexuality. Více informací zde

Témata organizace: sexuální výchova, komunikace o sexualitě a nastavení hranic slušnosti, základy anatomie a fyziologie pohlavních orgánů, vývoj těla, intimita, pohlavní styk, antikoncepce, pohlavně přenosné choroby a jejich prevence
Cílové skupiny: ZŠ, SŠ

Článek vznikl za podpory