Hodnotové vzdělávání pomáhá dětem objevovat sebe samé, učit se samostatnosti a vnímat názory ostatních.

Rozhovor
Témata

23. 9. 2023

Každý pedagog si rád vybírá takové metody, které jednoduše pomáhají žákům učit se látku tím, že ji sami provádějí. Přidanou hodnotou je pak samozřejmě to, že daná metoda žáky baví, je pro ně využitelná ve škole i za jejími branami a v neposlední řadě přináší úsporu času učitele při přípravě nebo i větší pohodu ve výuce.

Možnou inspirací, jak ve třídě nebo i pedagogickém sboru přispět ke kreativní atmosféře a zavést do školního prostředí více kolektivní práce, nezištné pomoci nebo konfrontace životních postojů je hodnotové vzdělávání podle Cyril Mooney, kterému se v Česku věnuje nezisková organizace Cyril Mooney Education.

Jednou z jejích lektorek a metodiček je Michaela Stoilova, která nám o hodnotovém vzdělávání prozrazuje víc včetně snadných tipů, které lze vyzkoušet hned při příští vyučovací hodině.

Michaelo, co je to hodnotové vzdělávání?

Je to cílená práce s hodnotami a vztahy. Poznávání našich hodnot dává našemu životu i vzdělání smysl. Hledáme, jak každý z nás může přispět do společnosti, i drobným projektem, v jedné třídě, v jednom období..

Z čeho vycházíte?

Opíráme se o koncept, který vyvinula a ve své škole Loreto Sealdah v praxi ověřila sestra Cyril Mooney.  V tomto konceptu se odráží mnoho metod a teorií, ať je to learning by doing, vrstevnické učení nebo badatelsky orientovaná výuka. Jeho komplexnost a celková srozumitelnost je dána tím, že všechny tyto postupy zastřešuje společná myšlenka vést žáky, aby si svobodně utvářeli své hodnoty a také podle nich žili.

Můžete přiblížit příběh sestry Cyril?

Je to irská řádová sestra, která jako velmi mladé děvče vstoupila do řádu loretánských sester. Krátce po dovršení svých dvaceti letech se dostala do indické Kalkaty, kde strávila většinu života a stále tam žije. Na sklonku 70. let se stala ředitelkou jedné ze škol, které loretánské sestry vedou.

Jakým způsobem tuto školu začala vést?

Chtěla, aby škola co nejlépe vzdělávala všechny děti. Otevřela ji i jiným vyznáním a chudým dětem. Stavěla na komunikaci se žáky, rodiči i pedagogickým sborem. Svoji metodu pak zachytila v pracovních listech a učebnicích.

My jsme svět

V čem je její metoda novátorská?

Sestra Cyril konfrontovala své žáky s problémy reálného světa. Žáci si nejprve neuvědomovali chudobu za branami školy, ale díky cílenému vedení získali cit pro potřeby ostatních. Tak se zrodilo hodnotové vzdělávání.

Věděla, že se z jejího způsobu výuky stane celosvětový fenomén?

Jejím cílem nebylo vytvořit metodu, ta vznikala na základě kroků, které podnikala. Je to vzdělaná pedagožka a má doktorát z biologie. Dlouho učila a vycházela ze znalostí prostředí. Byla velmi radikální a měla jasný cíl – rozhodni se, co chceš udělat, vymysli, jak to uděláš, a pusť se do toho. To je její motto, které používáme i my.

Na jakých pilířích hodnotové vzdělávání stojí?

Zásadní je pro nás inkluzivní přístup. Ten můžeme rozvíjet formami a metodami práce, například podporou skupinové práce, vrstevnického učení nebo působením v terénu. Důležité je i zvědomění hodnot, jejich zařazení do výuky jako témat. K tomu školy mohou využít sérii učebnic My jsme svět, kterou napsala s kolegy sestra Cyril a my jsme ji adaptovali do prostředí současných českých škol. 

Kdy se její poznatky dostaly k nám do republiky?

U začátku cesty byla Linda Jandejsková, ředitelka Cyril Mooney Education a filmařka, která o sestře Cyril natočila film. Doufala, že bude mít vliv a že se lidé nad poselstvím hodnotového vzdělávání zamyslí. Pozvala sestru Cyril v roce 2014 do Česka, aby vedla kurz pro pedagogické pracovníky.  Převážně z účastníků tohoto kurzu vznikla o rok později naše organizace.

Odvaha změnit přístup

V čem tkví přínos celé metody?

Není to intervenční metoda, chvíli tedy trvá, než se atmosféra ve třídě zlepší, ale je to vhodný způsob fungování, pomáhá lepší orientaci ve vztazích a tomu, jak nakládat s emocemi. Všichni se poznají navzájem, konfrontují názory, usazují své vlastní hodnoty, dívají se na svět očima druhého, lépe se vyjadřují a dochází ke kultivaci verbálního projevu. 

Jak z hodnotového vzdělávání profitují učitelé?

Základní plán usnadňuje přípravu a vedení lekce, protože hodiny mají sedm fází. Díky práci se třídou si děti najedou na systém, kdy fungují samy a vědí, co mají dělat. To zvyšuje jejich autonomii. Pokud se objeví nějaký problém, tak už je třída připravená a umí participovat na řešení.

Jak se na hodnotové vzdělávání dívají rodiče?

Tady u nás rodiče mnohdy nejsou nakloněni změně. Ale hodnotové vzdělávání umí příhodně formulovat vize škol a učitelům nabízí konkrétní příklady, jak rodičům vysvětlit, o co jde, ukázat jim výhody tak, že lépe pochopí, o čem celý přístup je.

Jak hodnotové vzdělávání přistupuje k budování vztahu učitele a žáka či mezi žáky navzájem?

Důležitá je důvěra. Nic se nevybuduje přes noc a vychází to ze způsobu komunikace, kdy žák ví, co učiteli může říct a proč, a učitel s tím naloží v zájmu žáka. Žáci zase spolu řeší úkoly, a tím si uvědomují sebe skrz ostatní, stávající se upřímní k sobě i ke svému okolí.

Najdou se i překážky?

Vyžaduje to čas. Někdy můžete mít jako učitel pocit tlaku ze všech stran. Že nestihnete odučit vše, co máte, že vám vedení školy nevyjadřuje podporu. Pozice učitele u nás není jednoduchá. Třeba v Indii je vzdělání ceněné, proto sestra Cyril neměla problém s výtkami od rodičů. Těšila se důvěře a úctě. My hlavně vysvětlujeme jednotlivé kroky, co jimi sledujeme a že to není rezignace na akademické znalosti.

Začlenění do běžné výuky

Dá se hodnotové vzdělávání uplatnit napříč celým systémem vzdělávání?

Je to perfektní nástroj, který je uplatnitelný i pro pracovní kolektivy od školky až po univerzitu. Propojení školek a základních škol usnadňuje hladší přechod mezi jednotlivými stupni. V projektu hodnotového vzdělávání máme i střední školy. Působíme rovněž na Masarykově univerzitě v Brně. Studenti tento předmět oceňují, protože je praktický.

Jak může škola hodnotové vzdělávání do svého sylabu zařadit?

Škola si musí ujasnit, co je pro její praxi nejlepší a jestli je ochotná experimentovat s časem a rozvrhem. Mohou to být třeba třídnické hodiny, v nichž učitelé tento přístup nebo téma hodnot zařadí, lze zavést přímo předmět Hodnotové vzdělávání nebo mu věnovat projektové dny. Stačí ale třeba jen zastavení se na konci hodiny, ztišení, zopakování osvojených termínů a pochvala za hotovou práci. Postupy hodnotového vzdělávání jsou podrobně popsány ve formě základního plánu, který nabízí učiteli oporu pro vedení hodiny.

Jak konkrétně se dá metoda aplikovat do praxe?

Například ředitel může použít model při vedení porad, styl, jak škola žije, pro komunikaci ve sborovně, s rodiči nebo s dětmi. Vrstevnické učení u nás dělá první drobné krůčky, kdy se děti z osmých a devátých tříd starají o první dva ročníky. Bezvadně funguje i společné čtení nebo společný výjezd, kdy ti starší připravují program těm mladším.

Kdyby se někdo z kantorů chtěl inspirovat, čím by měl začít?

Důležitá je tematizace hodnot, co ve třídě rezonuje. Je dobré téma otevřít a hledat cesty, jak vést děti, aby o daném tému přemýšlely. Učitel by měl podporovat vzájemné interakce mezi dětmi. Tedy vytvářet konkrétní situace a ocenit společnou práci. 

Komunita pedagogů drží spolu

Jakou roli hraje vaše organizace Cyril Mooney Education?

Nedáváme úplnou kuchařku. Vše je na zkušenosti učitele. Když měníme způsob učení, musíme změnit i způsob hodnocení. Mělo by se posunout, aby sloužilo učení. Ten, kdo se chce o této metodě dozvědět více, může se zúčastnit semináře nebo kurzu. Naše semináře a kurzy jsou hodně zaměřené na praxi a způsob, jak metodu promítnout v ostatních předmětech, jak klást otázky.

Co po jeho absolvování? Zůstáváte s účastníky v kontaktu?

Učitelé často po absolvování základního kurzu ocení další podporu. Tu nabízíme v podobě prohlubujícího kurzu nebo kurzu hodnocení. Zároveň jezdíme přímo do škol na mentoring nebo párové hodiny. S mnohými absolventy našich kurzů fungujeme na přátelské bázi, mají přímo kontakt na konkrétní lektory, konzultujeme společně volbu dílu učebnice, aktuální situaci ve třídě nebo se dělíme o úspěchy v jednotlivých hodinách. Za těch několik let se nám podařilo vybudovat komunitu, jejíž součástí jsou nejen učitelé, ale i asistenti pedagoga, vychovatelé nebo sociální pracovníci. Jednou za měsíc se scházíme v online setkáních, kam zveme nejrůznější hosty a snažíme se společně principy hodnotového vzdělávání rozvíjet dál. Absolventům našich kurzů nabízíme podpůrné materiály a účast v uzavřené skupině na Facebooku. Pořádáme jednorázové i pobytové akce.

Kdo se vašich aktivit může zúčastnit?

Na našich kurzech rádi přivítáme každého, kdo pracuje s dětmi nebo mladými lidmi a věří, že cílená práce s hodnotami mu pomůže své svěřence lépe vést. Pro přiblížení naší práce nabízíme i kratší ochutnávkové formáty. Veřejnou debatu o vzdělávání jsme se rozhodli obohatit podcastem.

Základní plán hodnotového vzdělávání

  • Nabízí učiteli oporu při vedení hodiny.
  • Pomáhá učiteli sledovat, jak jednotlivé činnosti a formy práce rozvíjejí žáka po intelektuální stránce, jaké kompetence může uplatnit a ke zkoumání jakých hodnot a postojů nabízejí příležitost.
  • Rozlišuje 7 vzájemně provázaných fází, v nichž se střídá čas pro samostatnou i skupinovou práci, aktivní zapojení a spolupráci i chvíle ztišení či vzájemného naslouchání.
  • Závěrečná fáze má přesah do dalších aktivit mimo třídu, vede děti k aplikaci poznaného v reálném životě.
  • Fáze lze funkčně využít nejen v hodinách hodnotového vzdělávání, ale i v dalších výukových předmětech.

Často kladené otázky o hodnotovém vzdělávání:

  • Jak se vejde hodnotové vzdělávání do běžné výuky?

Záleží na potřebách a nastavení školy. Některé se rozhodnou zařadit do svého ŠVP samostatný předmět, jiné využívají hodnotové vzdělávání v třídnických hodinách, jinde práci s hodnotami zařazují do vzdělávacích oblastí člověk a jeho svět, člověk a společnost nebo člověk a zdraví, prostor pro témata hodnotového vzdělávání jsou rovněž v jazycích nebo  vzdělávací oblasti člověk a příroda. Pokud se podíváme na RVP, náplň učebnic My jsme svět velice pěkně koresponduje s charakteristikami průřezových témat. V některých školách hodnotovému vzdělávání věnují projektové dny.

  • Kdo může být učitelem hodnotového vzdělávání?

Učitelem hodnotového vzdělávání může být kterýkoliv učitel, který absolvuje alespoň dvoudenní kurz a rozhodne se principy HV zařadit do své výuky. Těmto učitelům nabízíme další podpůrné materiály, účast v uzavřené FB skupině určené učitelům HV a pravidelná setkávání komunity učitelů, která rozvíjejí uplatnění metody v praxi, sdílení zkušeností a poskytují podporu těm, kteří začínají. V této komunitě máme také další absolventy kurzů, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi – asistenty pedagoga, vychovatele nebo sociální pracovníky.

  • Jaké hodnoty předáváte?

Hodnoty jsou naše přesvědčení, podle kterých směřujeme náš život. Ta mohou u různých lidí vypadat různě. V rámci hodnotového vzdělávání dětem vytváříme bezpečné prostředí, aby své hodnoty mohly objevovat, zkoumat, konfrontovat s hodnotami svých spolužáků a na základě toho si svůj hodnotový žebříček a kompas pro svá rozhodnutí budovat.

Mgr. Michaela Stoilova

Vystudovala FF UK obor rusistika. Překládá z ruského jazyka. Zabývá se zejména ruským disentem a posledních deset let ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů také mapováním protestů proti okupaci v roce 1968. Od roku 2010 učí na gymnáziu PORG ruštinu, od roku 2018 také občanskou odpovědnost. Čtyři roky pracovala ve společnosti Scio, kde se zabývala vývojem adaptivních jazykových testů, formativním hodnocením (metodik projektu mapy učebního pokroku) a koncepcí (nerealizované) inovativní maturitní zkoušky M21. Od roku 2016 je metodičkou a lektorkou Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney a pracuje na propagaci této metody a zavádění jejích principů do českých škol. Podílela se na adaptaci českého vydání desetidílné série učebnic My jsme svět. Od roku 2017 vede volitelný seminář výchova k hodnotám na pedagogické fakultě MU.

Linda Jandejsková

Dokončila studia v oboru multimediální umění na CCNY v New Yorku a poté se věnovala dokumentární filmové tvorbě mezinárodně. V roce 2007 se v indické Kalkatě setkala při natáčení filmu Tvé místo vedle mě s vizinoářskou sestrou Cyril Mooney, PhD. Její model vzdělávání ji inspiroval k propagaci metody a jejích nástrojů v českých školách. V roce 2015 založila organizaci Cyril Mooney Education, z.s., kterou vede. Dále spolupracuje coby koproducentka a střihačka na dalších dokumentárních filmech (Jano Koehler, Helios), které propojují a popularizují svět umění a vědy.

O sestře Cyril Mooney se dočtete víc na anglické wikipedii.

Další informace o hodnotovém vzdělávání najdete přímo na webu Cyril Mooney Education.

Článek vznikl za podpory